SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Śródroczna praktyka pedagogiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Śródroczna praktyka pedagogiczna
Kod przedmiotu 05.9-WP-FGP-ŚPP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 30 2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z warunkami pracy nauczyciela

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki 

Zakres tematyczny

 • Planowanie zajęć wychowawczych (formułowanie celów, dobór metod, form, środków)
 • Organizacja o prowadzenie zajęć w oparciu o samodzielnie opracowywane scenariusze
 • Poznanie sposobów  dostosowywania sposobu komunikacji w toku lekcji (zajęć) do poziomu rozwoju uczniów,  
 • Organizację pracy uczniów w grupach zadaniowych
 • Dostosowywanie podejmowanych działań do możliwości i ograniczeń uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Podejmowanie indywidualnej pracy wychowawczej z uczniami 
 • Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego

Metody kształcenia

aktywność studenta podczas realizowanej praktyki

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Zaliczenia praktyki dokonuje koordynator praktyki w oparciu o dokumentację (skierowanie na praktyki, porozumienie o odbyciu praktyk, dziennik praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk).
 2. Podstawą do zaliczenia praktyki jest udokumentowane wykonanie prac, zadań i obowiązków, obejmujących swoim zakresem tematykę praktyk.
 3. Podstawą do zaliczenia praktyki jest uzyskanie pozytywnej opinii od instytucji przyjmującej studenta.

Literatura podstawowa

Literatura każdorazowo podawana przez nauczyciela 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

1. Okres i czas trwania praktyk:

 • II rok (po IV semestrze, okres wakacyjny);
 • 90 godzin dla studentów stacjonarnych, 54 godziny dla studentów niestacjonarnych;
 • maksymalnie 4 tygodnie (zachowana ciągłość; maksymalnie 8 godzin dziennie).

2. Miejsce praktyk:

Studenci odbywają praktyki w przedsiębiorstwie/  instytucji publicznej w miejscu zaproponowanym przez studenta i zaakceptowanym przez koordynatora praktyk.

W związku z charakterystyką specjalności, proponuje się w ramach praktyk zaangażowanie studentów w działania  następujących działów w administracji, usługach i firmach:

 1. sekretariat
 2. dział zakupów i sprzedaży
 3. dział przygotowania produkcji/ utrzymanie ruchu
 4. dział finansowy
 5. dział personalny

instytucji/ przedsiębiorstw utrzymujących kontakty z krajami niemieckojęzycznymi w firmach spedycyjnych, turystycznych, biurach podróży, mediach, służbach celnych, straży granicznej, etc.

3. Warunki pracy:

W czasie odbywania praktyk student podlega obowiązującym w instytucji zasadom, przepisom BHP i dyscyplinie pracy. Uczelnia nie opłaca praktyk.

4. Dokumentacja obowiązująca studenta:

 • skierowanie na odbycie praktyk;
 • porozumienie o organizacji praktyki (na podstawie skierowania uczelni, podpisane przez obie strony porozumienia jeszcze przed rozpoczęciem praktyki);
 • zaświadczenie o odbytej praktyce zawodowej (w tym opinia i ocena wystawiona w miejscu obowiązywania praktyki);
 • dziennik praktyk.


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 19-04-2021 10:37)