SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do psychologii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii
Kod przedmiotu 14.4-WP-FGP-WPS
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Urszula Gembara
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wprowadzenie do psychologii - Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wprowadzenie do psychologii - Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Student ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania psychicznego człowieka; zna podstawowe terminy z zakresu psychologii ogólne i społecznej.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Wykłady:

Psychologia a inne nauki; koncepcje psychologiczne człowieka ; procesy poznawcze: spostrzeganie, myślenie, uczenie się, pamięć; osobowość - wielość teorii,  teorie temperamentu;  inteligencja i zdolności specjalne, w tym zdolności twórcze; emocje i motywacja; teorie stresu psychologicznego.

Ćwiczenia:

Poznanie społeczne, postawy, konformizm i stereotypy; komunikacja interpersonalna; strategie i style radzenia sobie ze stresem, aplikacje praktyczne wiedzy o temperamencie; .procesy poznawcze -  wspieranie rozwoju pamięci, rodzaje problemów i strategie ich rozwiązywania.

Metody kształcenia

Wykład: Wykład konwencjonalny / tradycyjny, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia: praca z tekstem, dyskusja, studium przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład:  ocena z egzaminu.

Ćwiczenia: ocena z kolokwium (70%) i aktywności studenta na zajęciach (30%).

Ocena końcowa jest średnią ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

1. Gerrig R., Zimbardo Ph. (2008), Psychologia i życie, Warszawa: PWN. 

2. Strelau J., Doliński D. (2010), Psychologia akademicka .Podręcznik. (red.) t.1-2,Gdańsk, Wyd.GWP

3. Strelau J. (2006). Psychologia różnic indywidualnych. Warszawa: Scholar.

Literatura uzupełniająca

Nęcka E. (2002) Psychologia twórczości. Gdańsk, Wyd. GWP

 

 

Oraz inna literatura każdorazowo proponowana przez prowadzącego.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Mróz (ostatnia modyfikacja: 13-05-2021 13:12)