SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Miasto w średniowiecznej Europie Środkowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Miasto w średniowiecznej Europie Środkowej
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-MwśEŚ-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów do problematyki historii miasta w Średniowiecznej Europie Środkowej, z uwzględnieniem zróżnicowanej problematyki badawczej, obejmującej interdyscyplinarne podejście. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Miasto pojęcie i ewolucja, 2) Rozwój miasta w Europie Środkowej, 3) Teorie naukowe dotyczące rozwoju miasta w Europie Środkowej, 4) Przestrzeń miasta, 5) Ludzie, 6) Kultura i codzienność, 7) Gospodarka miasta, 8) Klęski, 9) Wtórne lokacje w XVII wieku, 10) Małe i wielkie rewolucje w XIX wieku - schyłek średniowiecznego modelu miasta 

Metody kształcenia

Dyskusja, wykład problemowy, debata  „za i przeciw”, technika linii czasu, ZWI, praca z tekstem źródłowym i źródłem ikonograficznym, prezentacja multimedialna, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest:

aktywny udział studenta w zajęciach - 2 pkt;

przygotowanie projektu - 3 pkt;

zaliczenie ustne przedmiotu - 5 pkt. 

Literatura podstawowa

Bogucka M., Samsonowicz H., Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa 1986. 

Gies F, Gies J., Życie w średniowiecznym mieście, Kraków 2018.

 

Literatura uzupełniająca

Czaja R., Obraz miasta epoki przedprzemysłowej we współczesnych badaniach historycznych, Zapiski Historyczne, t. LXXXIL, 2019, z. 1 

Dollinger Ph, Dzieje Hanzy, 1997. 

Huizinga J., Jesień średniowiecza, Warszawa 1961. 

Le Goff J., Długie średniowiecze, Warszawa 2007. 

Tenże, Kultura średniowiecznej Europy, Gdańsk-Warszawa 2002. 

O nowy model historycznych badań regionalnych, red. K. A. Makowski, Poznań 2007 (wybrane teksty). 

Samsonowicz H., Późne średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia nad dziejami Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV wieku, Warszawa 1968. 

Samsonowicz H, Życie miasta średniowiecznego, Poznań 2017 (także starsze wydania).

 

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 10-05-2021 23:37)