SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Śródroczna praktyka pedagogiczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Śródroczna praktyka pedagogiczna
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-ŚPP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Występuje w specjalnościach Nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z warunkami pracy nauczyciela

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw psychologii i pedagogiki 

Zakres tematyczny

Poznanie sposobu funkcjonowania oraz organizacji pracy wychowawczej w szkole podstawowej

Poznanie rodzajów dokumentacji działalności opiekuńczo-wychowawczej realizowanej w szkole podstawowej.

Prowadzenie obserwacji pracy wychowawczej w szkole podstawowej

Analizowanie interakcji nauczyciela- wychowawcy z uczniami

Analizowanie sposobu planowanie i prowadzenia zajęć wychowawczych w szkole podstawowej.

Obserwowanie metod i form pracy wychowawczej wykorzystywanych przez nauczyciela wychowawcę w szkole podstawowej.

Opracowanie i przeprowadzenie pod opieką nauczyciela-wychowawcy serię lekcji wychowawczych w szkole podstawowej.

Zapoznanie się z literaturą dotyczącą procesu wychowawczeg

Metody kształcenia

aktywność studenta podczas realizowanej praktyki

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny na opinii z praktyk

Literatura podstawowa

  Nauczyciele - rodzicom : spotkania z rodzicami prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej : scenariusze spotkań z celami i przykładami ćwiczeń, ankietami, zagadnieniami do przemyślenia i przedyskutowania / Iwona Fechner-Sędzicka, Ewa Lachowska-Żarska. - Toruń : "Bea-Bleja, 2002

Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. Olga i Wojciech Kubińscy. - Wyd. 1 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008

Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / redakcja naukowa Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : Difin, 2016.

  Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)