SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Socjologia ciała - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Socjologia ciała
Kod przedmiotu 08.3-WH-HistP-PSSC-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z głównymi pojęciami z zakresu socjologii ciała. Przedstawienie cielesności w kontekście historycznym, społecznym, kulturowym i etycznym. Zwrócenie uwagi na współczesne problemy związane z ciałem

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Ciało dawniej i dziś – rys historyczno-teoretyczny. Ciało w kulturze konsumpcji. Medykalizacja i kosmetyzacja. Konstruowanie tożsamości poprzez ciało. Nadzorowanie ciała. Kulturowe znaczenie tatuażu. Anoreksja, bulimia, dieta. Destrukcja ciała: autoagresja, samookaleczenia. Świat sportu – przekraczanie granic możliwości ludzkiego ciała. Cywilizowanie ciała – tłumienie popędów, historia higieny. Ubiór jako wyznacznik różnic społecznych, płciowych. Idea ciała oddzielonego od umysłu. Starość, starzenie się i śmierć. Etyczny wymiar cielesności

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, napisanie końcowego kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. BANASZAK E., CZAJKOWSKI P. (red), Corpus delicji, rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała, Difin, Warszawa 2010.
 2. BARTHES R., System mody, Wyd. UJ, Kraków 2005.
 3. BATOR J., WIECZORKIEWICZ A., (red.), Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl – praktyka – reprezentacja, IFiS PAN, Warszawa 2007.
 4. BŁAJET P., Ciało w kulturze współczesnej, Wyd. WSI, Olsztyn 2005
 5. BOIS J.P., Historia starości. Od Montaigne do pierwszych emerytur, Volumen-Marabut, Warszawa 1996.
 6. FAUCAULT M., Historia seksualności, Czytelnik, Warszawa 1995.
 7. JAKUBOWSKA H., Socjologia ciała, UAM, Poznań 2009.
 8. MELOSIK Z., (red.), Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, Edytor, Toruń 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. BUCZKOWSKI A., Społeczne tworzenie ciała. Płeć kulturowa i płeć biologiczna, Universitats, Kraków 2005.
 2. DRWIĘGA M., Ciało człowieka. Studium a antropologii filozoficznej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2008.
 3. ETCOFF N., Przetrwają najpiękniejsi. Wszystko, co nauka mówi o ludzkim ciele, WAB, Warszawa 2002.
 4. GIDDENS A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, PWN, Warszawa 2006.
 5. HAYFLIC L., Jak i dlaczego się starzejemy, KiW, Warszawa 1998.
 6. KOWALCZYK S., Ciało człowieka w refleksji filozoficznej, KUL, Lublin 2009.
 7. MELOSIK Z., Tożsamość, ciało i władza, Edytor, Poznań-Toruń 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marceli Tureczek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2021 22:50)