SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język Java i technologie Web - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język Java i technologie Web
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-JiTW
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Andrzej Czajkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- zapoznanie studentów z zasadami pisania programów na platformie Java,
- ukształtowanie umiejętności tworzenia samodzielnych i sieciowych aplikacji w języku Java.

Wymagania wstępne

Podstawy programowania, Programowanie obiektowe

Zakres tematyczny

 • Platforma Javy, edycja standardowa (Java SE)
 • Zarządzanie pamięcią
 • Konwencja nazewnictwa
 • Składnia języka
 • Typy pierwotne
 • Typy referencyjne
 • Programowanie zorientowane obiektowo w Javie (dziedziczenie, polimorfizm, enkapsulacja)
 • Wyrażenia i bloki instrukcji
 • Obsługa wyjątków
 • Obsługa operacji wejścia i wyjścia
 • Współbieżność
 • Interfejs użytkownika w Javie
 • Wyrażenia Lambda
 • programowanie aplikacji sieciowych (gniazda, architektura klient-serwer, protokoły TCP i UDP)
 • połączenia do baz danych poprzez JDBC

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny/tradycyjny.
Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.
Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium. Metody weryfikacji - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawdzian praktyczny.
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50%

Literatura podstawowa

1) Schildt H.,Java. Kompendium programisty. Wydanie XI, 2020

2) Eckel B.: Thinking in Java, Helion, Warszawa, 2002.

3) Horstmann C.S., Java. Techniki zaawansowane. Wydanie XI, Helion, 2020.

Literatura uzupełniająca

1) Marciniak A., JavaServer Faces i Eclipse Galileo. Tworzenie aplikacji WWW. Helion, 2013

2) Oaks S., Java Performance. In-Depth Advice for Tuning and Programming Java 8, 11, and Beyond. 2nd Edition, O'Reilly Media, 2020

3) Urma R.G., Fusco M., Mycroft A., Nowoczesna Java w działaniu. Wyrażenia lambda, strumienie, programowanie funkcyjne i reaktywne, Promise, 2018

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:55)