SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Programowanie poziomu systemu operacyjnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Programowanie poziomu systemu operacyjnego
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFD-ProgPozSystOper
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Grzegorz Łabiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest praktyczna nauka programistycznych mechanizmów niskiego poziomu (funkcje API) udostępnianych przez system operacyjny Windows, typowymi dla programów działających na potrzeby systemu operacyjnego. Dodatkowo studenci zapoznawani są z takimi technikami programowania jak biblioteki statyczne (lib), dynamiczne (dll), OpenGL czy DirectX.

Wymagania wstępne

1. Podstawy programowania.

Zakres tematyczny

Architektura systemu operacyjnego Windows.
Programowy Interfejs Aplikacji – funkcje API.
Środowisko programu w warunkach systemu operacyjnego: aplikacja – zdarzenie – kolejka komunikatów.
Schemat programu w warunkach środowiska systemu operacyjnego: funkcja okienkowa, komunikat, pętla komunikatów.
Schemat obsługi komunikatu WM_PAINT, obszar roboczy okna, kontekst urządzenia graficznego.
Obiekty interfejsu urządzenia graficznego: pióro, pędzel, bitmapa, czcionka.
Zasoby. Tworzenie i posługiwanie się zasobami: menu, okna dialogowe, napisy, bitmapy.
Dynamiczne tworzenie menu i jego obsługa.
Tworzenie i obsługa własnych okien dialogowych.
Biblioteki statyczne (*.lib) i dynamiczne (*.dll).
Biblioteka OpenGL.
Technologia DirectX.

Metody kształcenia

wykład: wykład konwencjonalny

laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne

projekt: metoda projektu

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie pisemnej lub ustnej.

Laboratorium – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium.

Projekt – warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z realizacji zadania projektowego wskazanego przez prowadzącego zajęcia na początku semestru

Składowe oceny końcowej = wykład: 40% + laboratorium: 30% + projekt: 30%.

Literatura podstawowa

1.     Charles Petzold, Programowanie Windows, Microsoft Press, 1999

2.     Roland Wacławek, Windows od kuchnik, Help, 1993

3.     Wiktor Zychla, Programowanie pod Windows, wersja 0.99, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2003

Literatura uzupełniająca

1. Wiktor Zychla, Programowanie pod Windows. Zbiór zadań, wersja 0.3, Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006

2. Dave Shreiner, OpenGL(R) Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL(R), Version 3.0 and 3.1 (7th edition), Addison-Wesley, lipiec 2009

3. Robert Krupiński, Aplikacje Direct3D, Helion 2002

4. Jeffrey Richter, Advanced Windows, Microsoft Press, 1997

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)