SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przemysłowy IoT - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przemysłowy IoT
Kod przedmiotu 11.9-WE-INFD-PIoT
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Emil Michta, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

- Zapoznanie z podstawami funkcjonowania i technologiami IIoT,
- Opanowanie zasad projektowania i wdrażania systemów IIoT,
- Analiza ruchu sieciowego w systemach IIoT.

 

Wymagania wstępne

Podstawy sieci komputerowych i przemysłowych. Inżynieria bezpieczeństwa, Uczenie maszynowe.

Zakres tematyczny

Wprowadzenie do Industrial Internet of Things (IIoT). Architektura IIoT. Platformy IIoT. Sensory i aktuatory w sieciach IIoT. Koncentratory i bramy IIoT. Komunikacja z węzłami IIoT. Protokoły komunikacyjne IIoT. Gromadzenie i przetwarzanie danych. Bezpieczeństwo IIoT. Zasady tworzenia aplikacji IIoT, szybkie prototypownie aplikacji. Technologie OT i IT w zastosowaniach IIoT. Analiza ruchu w sieci. Integracja IIoT z siecią przedsiębiorstwa i analiza produkcji. Projektowanie systemów IIoT. Systemy scentralizowane i rozproszone. Usługi sieciowe. Uczenie maszynowe w analityce obrzeżowej IIoT. Różnice między IIoT a IoT i WoT. Zastosowania IIoT.

Metody kształcenia

wykład: dyskusja, konsultacje, wykład konwencjonalny,

laboratorium: dyskusja, konsultacje, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne,

projekt: dyskusja, konsultacje, praca w grupach, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium,

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach programu laboratorium,

Projekt – warunkiem zaliczenia jest wykonanie zadania projektowego zleconego przez prowadzącego zajęcia.

Składowe oceny końcowej = wykład: 30% + laboratorium: 40% + projekt 30%.

Literatura podstawowa

  1. Guinard D.D.: Internet rzeczy. Helion, 2017.
  2. Hanes D. i inni: IoT Fundamentals: Networking Technologies, Protocols, and Use Cases. Cisco, 2017.
  3. Jeschke S.: Industrial Internet of Things: Cybermanufacturing Systems. Springer, 2016. 
  4. Slana D. i inni: Enterprise IoT. O'Reilly Media Inc. USA, 2015.

Literatura uzupełniająca

  1. Lobel L., Boyd E. D., Microsoft Azure SQL Database. Krok po kroku, Helion, 2014. 
  2. Vermesan O., Friess P., Internet of things: converging technologies for smart environments and integrated ecosystems. River Publishers, 2013.
  3. Zhou H., The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective, CRC Press, 2013.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 08:48)