SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Samorząd i polityka lokalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Samorząd i polityka lokalna
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-SPL-Ć 4-S14_pNadGen0FGCO
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Adam Jarosz
 • dr Beata Springer
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z istotą zasady decentralizacji oraz pomocniczości w funkcjonowaniu administracji publicznej, etapami rozwoju samorządu terytorialnego w Europie i Polsce, a także ustrojem i organizacją współczesnego samorządu terytorialnego w Polsce. Wykształcenie u słuchaczy: umiejętności analizowania istoty i zasad funkcjonowania samorządu i polityki lokalnej, uczestnictwa w procesach budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz wpływania na funkcjonowanie samorządu w miejscu zamieszkania oraz udziału w polityce lokalnej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Kluczowe definicje; 2) Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej; 3) Unia Europejska wobec samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych; 4) Samorząd terytorialny Niemiec; 5) Samorząd terytorialny Szwajcarii; 6) Samorząd terytorialny Austrii; 7) Samorząd terytorialny Francji; 8) Samorząd terytorialny Anglii; 9) Samorząd terytorialny Holandii; 10) Samorząd terytorialny Belgii; 11) Samorząd terytorialny Szwecji; 12) Samorząd terytorialny Włoch; 13) System władzy lokalnej w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej; 14) Funkcjonowanie współczesnego samorządu terytorialnego w Polsce; 15) Funkcjonowanie samorządu gminnego;
16) Funkcjonowanie samorządu powiatowego; 17) Dualizm sprawowania władzy na poziomie województw; 18) Planowanie i rozwój regionalny; 19) Aktywność wyborcza wspólnot regionalnych i lokalnych; 20) Formy demokracji bezpośredniej; 21) Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na szczeblu wspólnot lokalnych i regionalnych; 22) Nadzór nad samorządem terytorialnym; 23) Mienie i finanse samorządowe; 24) Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego.

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca w grupach, konwersatorium, udział w konsultacjach, praca z dokumentem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach, przygotowanie wystąpienia/prezentacji (50%) oraz zdanie egzaminu ustnego (50%), tj. prawidłowa odpowiedź na 3 zadane pytania.

Literatura podstawowa

 1. Gawłowski R., Machalski P., Makowski K., Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej (wyd. II zmienione i uaktualnione), Warszawa 2019.
 2. Nowacka E.J., Samorząd terytorialny jako forma decentralizacji administracji publicznej, Warszawa 2010.
 3. Piasecki A.K., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Warszawa 2009.
 4. Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014.
 5. Nowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2006.
 6. Leoński Z., Samorząd Terytorialny w RP, Warszawa 2001.

Literatura uzupełniająca

 1. Rocznik Lubuski T. 33, cz. 2, Zielona Góra 2007.
 2. Flis J., Samorządowe public relations, Kraków 2007.
 3. W. Kisiel, Prawo Samorządu Terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006.
 4. Gorzym-Wilkowski W. A., Gospodarka przestrzenna samorządu terytorialnego. Zarys, Lublin 2006.
 5. Demokracja w Polsce i w świecie, pod red. S. Zyborowicza, Toruń 2009.
 6. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, pod red. W. Kosiedowskiego, Toruń 2005.
 7. Izdebski H., Kulesza M., Administracja Publiczna – zagadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.
 8. Słownik samorządu terytorialnego, pod red. B. Kumorka, Zielona Góra 2003.
 9. Samorząd Terytorialny III Rzeczpospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, pod red. S. Michałowskiego, Lublin 2002.
 10. Leksykon Politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 2002.
 11. Sage E. D., Stosowanie prawa i polityk Unii Europejskiej przez władze lokalne, Warszawa 2000.
 12. Jasiński P., Ross C., Unia Europejska a władze lokalne i regionalne, Warszawa 2000.
 13. Regulski J., Samorząd III Rzeczpospolitej. Koncepcje i realizacja, Warszawa 2000.
 14. Stolzlechner H., Bezpośrednie wybory burmistrza według austriackiego prawa gminnego, „Samorząd terytorialny” 1993, nr 7-8.
 15. Putnam R. D., Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 2008.
 16. Władza i finanse lokalne w Polsce i krajach ościennych, pod red. E. Ruśkowskiego, B. Dolnickiego, Bydgoszcz – Białystok – Katowice 2007.
 17. Miemiec M., Gmina w systemie administracji publicznej RFN, Wrocław 2007.
 18. Szewc T., Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, Bydgoszcz-Katowice 2006.
 19. Sługocki J., Organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej we Włoszech, Szczecin 2005.
 20. Misiuda-Rewera W., Włochy republika autonomii, Lublin 2005.
 21. Lipska-Sondecka A., Samorząd terytorialny RFN, Szwecji i Hiszpanii, Koszalin 2005.
 22. Piecuch J., Hiszpania w Unii Europejskiej, Warszawa 2004.
 23. Chrabąszcz R., Administracja publiczna w wybranych krajach Europy Środkowowschodniej, Kraków 2003.
 24. Matusewicz Z., Samorząd terytorialny a integracja europejska, w: Polski samorząd terytorialny w procesie integracji z UE, pod red. B. Nawrot, J. Pokładecki, Poznań 2003.
 25. Pietrzyk I., Polityka regionalna UE, Warszawa 2001.
 26. Barcz J., Austria w UE, Opole 2001.
 27. Samorząd terytorialny w państwach UE, pod red. A. K. Piaseckiego, Zielona Góra 2001.
 28. Sakowicz M., Reformy struktur samorządu terytorialnego (Belgia, Hiszpania, Szwecja), w: „Reforma administracji publicznej w Polsce. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne”, Warszawa 2000.
 29. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej, pod red. J. Jeżewskiego, Wrocław 1999.
 30. Administracja państwowa i samorząd terytorialny w wybranych krajach, pod red. L. Wojtasiewicza, Poznań 1996.
 31. Boć J., Gmina w Belgii, Wrocław 1993.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2021 15:01)