SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Integracja europejska - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Integracja europejska
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-IE 6-W-S14_pNadGen1VB6W
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
  • dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi procesami integracji oraz dezintegracji europejskiej, omówienie stałych i zmiennych  motywów oraz uwarunkowań integracji europejskiej. Przedmiot obejmuje analizę  dynamiki integracji europejskiej, poprzez zwrócenie uwagi na ewolucję koncepcji integracyjnych oraz dynamikę zmian instytucji kreujących integrację. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przyczyny integracji europejskiej

Koncepcje i teorie zjednoczeniowe

Etapy integracji europejskiej

Polityki i działania wewnętrzne UE

Polityki i działania zewnętrzne UE

Zaangażowanie uczestników życia politycznego w proces integracji europejskiej

Znaczenie współpracy transgranicznej i transnarodowej

Procesy dezintegracji europejskiej oraz integracji „niechcianej”

Percepcja integracji europejskiej  i kwestia tożsamości europejskiej

Zmiany społeczne w Europie po II wojnie światowej

Wymiary integracji europejskiej (wschodni, północny, śródziemnomorski)

Modernizacja integracji europejskiej (strategie modernizacyjne dotyczące celów, zasad, działań)

 

 

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny; praca z tekstem, praca w grupach

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (30% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (10%). Egzamin (30%); praca pisemna (30%)

Literatura podstawowa

Z. Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej, Warszawa 2013

N. Nugent, Unia Europejska. Władza i polityka, Kraków 2012

K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja europejska, Warszawa 2011

S. Parzymies ,Integracja europejska w dokumentach, Warszawa  2008

J. Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich: zagadnienia teoretyczne i metodologiczne, Warszawa 2007

Traktat Lizboński

 

Literatura uzupełniająca

A.Barabasz, M. Księżniakiewicz, B. Koszel, Przywództwo Niemiec i Francji w Unii Europejskiej w XXI wieku. Problemy i wyzwania, Poznań 2016

U. Beck, Niemiecka Europa, Warszawa 2013

U. Eco, Rakiem. Gorąca wojna i populizm mediów, Warszawa 2007

J. Holzer, Europa zimnej wojny, Kraków 2012

R. Kagan, Potęga i raj. Ameryka i Europa w nowym porządku świata, Warszawa 2003

S. Konopacki, Polska  w dryfującej Europie, Toruń 2011

I. Krastev, Co po Europie?, Warszawa 2018

K. Łastawski, Historia integracji europejskiej, Toruń 2008

J. Łukaszewski, Cel: Europa. Dziewięć esejów o budowniczych jedności europejskiej, Warszawa 2002

J. Łukaszewski, Unia Europejska w świecie wstrząsów i przemian, Lublin 2014

L. van Middelaar, Przejście do Europy: historia pewnego początku, Warszawa 2011.

Ł. Młyńczyk, „Zarządzanie ryzykiem opuszczania pociągu w trakcie biegu” – jeszcze bardziej polityczna integracja czy dezintegracja europejska?, „Studia Europejskie” nr 2(74) 2015

S. Parzymies, Stosunki międzynarodowe w Europie 1945-2004, Warszawa 2004

A. D. Rotfeld, Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006

K. A. Wojtaszczyk (red.), Modernizacja Unii Europejskiej, Warszawa 2011

Czasopisma:

"Przegląd Europejski"

"Rocznik Integracji Europejskiej"

"Studia Europejskie"

 

 

 

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Aleksandra Kruk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2021 15:35)