SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne spory i konflikty międzynarodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne spory i konflikty międzynarodowe
Kod przedmiotu 14.1-WH-PP-WSK-Ć-S16_pNadGenXWW0S
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przybliżenie genezy konfliktów zbrojnych toczących się we współczesnym świecie

Wskazanie zarzewi potencjalnych konfliktów zbrojnych i tzw. rejonów zapalnych

Analiza międzynarodowych uwarunkowań wybranych konfliktów zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów przez 1989 r., które to implikowały rozwój dalszych sporów po zakończeniu zimnowojennego podziału świata.

Dodatkowym celem jest identyfikacja mechanizmów powodujących wzrost napięć na arenie międzynarodowej zarówno w wymiarze globalnym, subregionalnym czy regionalnym i wskazanie ich  w oparciu o procesy społeczno - kulturowe i gospodarcze. 

Wymagania wstępne

Pożądane jest zaliczenie wykładu I ćwiczeń z historii XX w., a także zapoznanie się z klasycznymi opracowaniami monograficznymi dotyczącymi historii stosunków międzynarodowych po 1945 r.

Zakres tematyczny

Tematyka zgodnie z nazwą obejmuje spory międzynarodowe oraz konflikty zbrojne we współczesnym świecie. W porządku geograficznych analizowane są kolejne obszary potencjalnych lub toczących się konfliktów międzynarodowych. Zajęcia mają pomóc zrozumieć przyczyny ich wybuchu, procesy odpowiedzialne za ich eskalację oraz konsekwencje prowadzonych działań zbrojnych. 

W szczególności wnikliwej analizie zostaną poddane następujące konflikty/wojny:

 1. Wojna o Falklandy-Malwiny, wojna Iracko-Irańska.
 2. Wojny w byłej Jugosławii (Słowenia, Chorwacja, Bośnia).
 3. Konflikt w Kosowie 1999 r.
 4. Konflikty na Kaukazie (obie wojny czeczeńskie)
 5. Pierwsza Wojna Iracka
 6. Druga Wojna Iracka
 7. Współczesne Konflikty w Afryce (Rwanda)
 8. Współczesne Konflikty Bliskowschodnie (Syria)
 9. Wojna w Afganistanie
 10. Konflikt w Gruzińsko Rosyjski
 11. Wojna na Ukrainie
 12. Konflikt o Nagorny Karabach

 

Metody kształcenia

dyskusja, debata, elementy wykładu problemowego. Analiza najnowszych opracowań najważniejszych polskich I zagranicznych ośrodków analitycznych dotyczących konfliktów trwałych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach, dyskusja, znajomość proponowanej literatury, Rozmowa, która ma udowodnić swobodę studenta w analizie przyczyn minionych danego konfliktu I prognoz na przyszłość.

Literatura podstawowa

 1. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w państwie i stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2007,
 2. P. Kennedy, Mocarstwa świata: Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1994 lub inne wydanie,
 3. H. Kissinger, Dyplomacja, (dowolne wydanie)/alternatywnie P.  Calvocoressi, Polityka międzynarodowa po 1945 roku, (dowolne wydanie po 2010 r.)
 4. Stosunki międzynarodowe, (podręcznik dowolnego autora, po zaakceptowaniu przez prowadzącego, wydania po 2010 r.)
 5. H. Jamsheer, Konflikt bliskowschodni – zarys i dokumentacja, Płock 2004
 6. Cameron D. Lippard, Pavel Osinsky, Lon Strauss, War. Contemporary Perspectives on Armed Conflicts around the World, London 2018.

Literatura uzupełniająca

 1. Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Kuźniar R., Lachowski Z., ( red) Warszawa 2003.
 2. P. Kwiatkiewicz, Przemiany polityczne w Azerbejdżanie od republiki radzieckiej do współczesnego państwa, Toruń 2013
 3. Gary J. Bass, Telegram konsula Blooda - Nixon, Kissinger i zapomniane ludobójstwo, Wołowiec 2015
 4. J. Kranz (red), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej, Warszawa 2009

        5. J. Symonides, (red), ONZ. Bilans i perspektywy, Warszawa 2006

Uwagi

Pożądane jest śledzenie bieżących opracowań akademickich I analitycznych związanych z rozwojem konfliktów i sporów międzynarodowych na świecie umieszczanych w sieci:

www.osw.waw.pl

www.pism.pl

https://scholar.com.pl/pl/glowna/3751-201819-rocznik-strategiczny.html

https://www.iiss.org 


Zmodyfikowane przez dr hab. Tytus Jaskułowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2021 09:38)