SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru:III (B) Liberalizm polityczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru:III (B) Liberalizm polityczny
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-PDW LP-S20
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dyskusją dotyczącą oceny i refleksji wokół liberalnych koncepcji politycznych, a także ich współczesnej weryfikacji i krytyki.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Model porządku liberalnego - reaganomika i thatcheryzm.

2. Liberalizm jako źródło wiary - liberalny konserwatyzm i konserwatyzm liberalny.

3. Liberalizm tożsamościowy i walka o uznanie.

4. Współczesny kryzys porządku liberalnego.

5. Koncepcje krytyczne liberałów i krytykujące liberalizm.

6. Porządek postliberalny (?)

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, analiza tekstów źródłowych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Czynne uczestnictwo w zajęciach i udział w dyskusji

Literatura podstawowa

P. Bruckner, Tyrania skruchy. Rozważania na temat samobiczowania Zachodu, Warszawa 2019.

R. Dahrendorf, Nowoczesny konflikt społeczny, Warszawa 1993.

P. J. Deneen, Dlaczego liberalizm zawiódł?, Warszawa 2021.

F. Fukuyama, Tożsamość. Współczesna polityka tożsamościowa i walka o uznanie, Poznań 2019.

R. Gwiazdowski, Równość i (nie)sprawiedliwość. Dlaczego Piketty nie lubi bogatych?, Warszawa 2016.

J. Kuisz, Koniec pokoleń podległości. Młodzi Polacy, liberalizm i przyszłość państwa, Warszawa 2018.

I. Krastew, S. Holmes, Światło, które zgasło. Jak Zachód zawiódł swoich wyznawców, Warszawa 2020.

M. Lilla, Koniec liberalizmu jaki znamy. Requiem dla polityki tożsamości, Warszawa 2018.

M. J. Sandel, Tyrania merytokracji. Co się stało z dobrem wspólnym?, Warszawa 2020.

T. Sawczuk, Nowy liberalizm. Jak zrozumieć i wykorzystać kryzys III RP, Warszawa 2018.

F. Zakaria, Przyszłość wolności. Nieliberalna demokracja i Stanach Zjednoczonych i na świecie, Warszawa 2018.

J. Zielonka, Kontrrewolucja. Liberalna Europa w odwrocie, Warszawa 2018.

Sh. Zuboff, Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o przyszłość ludzkości na nowej granicy władzy, Poznań 2020.

J. Tokarski, Czy liberalizm umarł?, Kraków 2021.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Pochyły (ostatnia modyfikacja: 24-06-2021 20:52)