SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Samorząd terytorialny a mniejszości narodowe i etniczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Samorząd terytorialny a mniejszości narodowe i etniczne
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-STMN-S21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Arkadiusz Tyda
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu Samorząd terytorialny a mniejszości narodowe i etniczne jest poznanie przez studentów podstawowych zagadnień dotyczących samorządu terytorialnego oraz jego roli, wpływu i relacji z mniejszościami narodowymi i etnicznymi. Celem jest także poznanie przez studentów podstawowych zagadnień dotyczących mniejszości narodowych w kontekście działalności samorządowej oraz współpracy tychże mniejszości z samorządem.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Mniejszości narodowe w Polsce; samorząd w państwie współczesnym; mniejszości na obszarze działania samorządów; realizacja potrzeb edukacyjnych i oświatowych mniejszości; wspieranie działalności kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych; realizacja praw językowych mniejszości narodowych i etnicznych; udział przedstawicieli mniejszości w strukturach samorządowych

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, prezentacje, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium ustnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (50% wartości oceny końcowej) aktywne uczestniczenie w zajęciach (20%) oraz prezentacja w Power Point (30%).

Literatura podstawowa

J. Plewko, Mniejszości narodowe i etniczne oraz społeczności języka regionalnego a samorząd terytorialny w Polsce, Lublin 2009.

I. Lipowicz, Samorząd terytorialny XXI wieku, Warszawa 2019.

B. Klimkiewicz, Mniejszości narodowe w sferze publicznej. Reprezentacje, praktyki i regulacje medialne, Kraków 2003.

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, pod red. S. Dudry i B. Nitschke, Kraków 2010.

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Arkadiusz Tyda (ostatnia modyfikacja: 03-06-2021 21:55)