SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Engineering of logistics processes in production - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Engineering of logistics processes in production
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-17_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

The main effect of the training will be to provide theoretical and practical information on the planning, management and control of logistics processes, in the sphere of production and to acquire decision-making skills in the field of production logistics.

Wymagania wstępne

Production and Service Management, Operations Research

Zakres tematyczny

Lecture

Production logistics in the strategy of the enterprise. Technical and organisational conditions of production logistics. The cycle of testing and streamlining logistics processes, in the sphere of production. Information base of the production logistics system; main task planning; planning which materials are required. Production planning and scheduling. Forms and methods of balancing tasks with resources. Control and inspection of the production process. Transport and storage in the company's production system. Production handling systems and spare parts logistics. The concept of "Lean production". The concept of the management of constraints, supporting production logistics in systems of the MPRII/ERP class. The integrated, computer-aided manufacturing (CIM) system.

Laboratory

Process re-engineering, based on the selected production process.

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Laboratory, according to the assumptions of the subject of the course.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: graded credit. Assessment on the basis of a written test which includes verification of a knowledge of basic issues.

Laboratory: graded credit. Assessment based on a component assessing the skills associated with the implementation of the project.

Final score: the arithmetical average of the scores from each type of class.

Literatura podstawowa

 1. Muhlemann Alan, Oakland John: Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN Warszawa 1992.
 2. Fertsch M.: Logistyka produkcji.  ILiM, Poznan 2003
 3. Skowronek Cz., Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE. Warszawa 2000
 4. Beier F., Rutkowski K.: Logistyka. SGH. Warszawa 1996

Literatura uzupełniająca

 1. Coyle J.J.: Zarządzanie logistyczne. PWE, Warszaw, 2002.
 2. Durlik I.: Inżynieria zarządzania.  Strategia i projektowanie systemów produkcyjnych. Wyd. Placet   Warszawa, 1995 (cześć 1 ), 1996 (cześć  2)
 3. Johnston R. Zarządzanie działalnością operacyjną. Analiza przypadków. PWN, Warszawa, 2002.
 4. Krawczyk S. Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
 5. Laskowska A. Konkurowanie czasem- Strategiczna Broń Przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, 2001.
 6. Pfohl H-Ch., Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania.  Biblioteka Logistyka, Poznań, 1998. 
 7. Womack J,P., Jones D.T.: Odchudzanie firm. CIM, Warszawa, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 22:42)