SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Knowledge Management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Knowledge Management
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-18_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main effect of the training will be to learn the methods and tools of Knowledge Management in the enterprise.

Wymagania wstępne

Basic knowledge in the field: with IT systems supporting management; the analysis of production data.

Zakres tematyczny

The subject is a comprehensive account of the methods and management tools of technical knowledge in the enterprise. The concept, genesis and development of knowledge management and the concepts of implicit and overt knowledge. Concepts of knowledge management. Knowledge engineering. Information systems to support knowledge management. Tools to support the management of public knowledge. Tools to help in the management of tacit knowledge. Knowledge workers. 

The following issues will be developed during laboratory classes:

  • Design of an open knowledge management tool: database, data warehouse.
  • Design of tacit knowledge management support tool: a corporate portal.
  • Design of a tool for the management of tacit knowledge: a knowledge map.
  • Matrix knowledge map, according to sources of explicit and tacit knowledge.

Metody kształcenia

Conventional lecture.

Development of models of technical knowledge management, classes on SAP information system.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: graded credit. Assessment on the basis of a written test involving verification of the knowledge of the subjects concerned.

Laboratory: graded credit. Assessment based on partial sub-reports.

Final rating: the arithmetical mean of grades from individual types of classes.

Literatura podstawowa

Massingham P.,  Knowledge Management- Theory in Practice, University of Wollongong, Australia, 2019

Murray E.J., Knowledge Management, Innovation, and Entrepreneurship in a Changing World, an Diego State University, USA, 2020

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 28-04-2021 22:42)