SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego I
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSD-PNJR1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 15
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Konwersacja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Pisanie - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 1 - Ćwiczenia z tekstem - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

KONWERSACJA: Zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami życia codziennego i społecznego w Rosji w celu rozwijania ustnych kompetencji językowych. Rozumienie mowy stylistycznie nacechowanej w nietypowych sytuacjach komunikacyjnych. Rozwój umiejętności czynnego uczestnictwa w konwersacji; doskonalenie czytania. 

PISANIE: Rozwój i doskonalenie posługiwania się językiem rosyjskim w piśmie w konkretnych sytuacjach związanych z życiem codziennym i społecznym w Rosji. Rozumienie mowy stylistycznie nacechowanej oraz w nietypowych sytuacjach komunikacji pisemnej. 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Kształtowanie umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych w oparciu o wybrane teksty naukowe. 

Wymagania wstępne

Znajomość języka rosyjskiego na poziomie B2.

Zakres tematyczny

KONWERSACJA: Sporządzanie wypowiedzi ustnych poświęconych człowiekowi i jego najbliższemu otoczeniu. Człowiek, jego ciało  i moda - ideał piękna. Zależności zawodowe: pracodawca i podwładny, współczesne formy niewolnictwa, mobbing. Problemy natury etycznej (np. klonowanie, małżeństwa jednopłciowe, parady równości, dawstwo, inżynieria genetyczna, energia jądrowa, nielegalnekopiowanie książek i płyt itp.) 

PISANIE: Sporządzanie wypowiedzi pisemnych i ustnych poświęconych najbliższemu otoczeniu człowieka. Sporządzanie pisemnych charakterystyk człowieka uwzględniających zarówno jego wygląd zewnętrzny jak i cechy osobowościowe. Wypowiedzi pisemne dotyczące życia codziennego człowieka, mody, sposobu ubierania się, i jego wizerunku społecznego i zawodowego, a także społeczno-psychologicznych aspektów życia człowieka oraz problemów zawodowych (zależności zawodowe: pracodawca i podwładny, współczesne formy niewolnictwa, mobbing) i etycznych (np. klonowanie, małżeństwa jednopłciowe, parady równości, dawstwo, inżynieria genetyczna, energia jądrowa, nielegalne kopiowanie książek i płyt itp.) 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Sporządzanie ustnych i pisemnych wypowiedzi w oparciu o teksty naukowe związane tematycznie z wybranym przez studenta seminarium magisterskim. Interpretacja oraz metody analizy tekstów naukowych.  

Metody kształcenia

KONWERSACJA: Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca indywidualna i w zespole, dyskusja, metoda sytuacyjna, debata „za i przeciw”, „burza mózgów”. 

PISANIE: Wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia w pisaniu, opis. 

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Wykład konwersatoryjny, praca z tekstem naukowym (indywidualna i w grupach), praca z dokumentem źródłowym, dyskusja, ćwiczenia w pisaniu. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie pracy i aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje prac pisemnych i wypowiedzi ustnych). 

Warunkiem otrzymania oceny końcowej jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego I”.

 

Literatura podstawowa

KONWERSACJA: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

PISANIE: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

ĆWICZENIA Z TEKSTEM:  Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca

KONWERSACJA: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

PISANIE: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

ĆWICZENIA Z TEKSTEM: Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 02:00)