SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka rosyjskiego III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka rosyjskiego III
Kod przedmiotu 09.1-WH-FRSD-PNJR3-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 12
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Łazar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Konwersacja - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Pisanie - Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie 
Praktyczna nauka języka rosyjskiego 3 - Egzamin - Egzamin 0 0 - - Egzamin

Cel przedmiotu

KONWERSACJA: Dalsze doskonalenie i rozwój umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim w mowie. Zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami życia codziennego i społecznego w Rosji w celu rozwijania ustnych kompetencji językowych. Rozumienie mowy stylistycznie nacechowanej w nietypowych sytuacjach komunikacyjnych. Rozwój umiejętności czynnego uczestnictwa w konwersacji; doskonalenie czytania.

PISANIE: Dalsze doskonalenie i rozwój umiejętności posługiwania się językiem rosyjskim przede wszystkim w formie pisanej. Zaznajomienie studentów z wybranymi aspektami życia codziennego i społecznego w Rosji w celu rozwijania pisemnych kompetencji językowych. Rozumienie mowy stylistycznie nacechowanej w nietypowych sytuacjach komunikacji pisemnej. Doskonalenie czytania i pisania.

Wymagania wstępne

Zaliczenie kursu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego II”.

Zakres tematyczny

Sporządzanie wypowiedzi ustnych i pisemnych poświęconych najbliższemu otoczeniu człowieka.  Uzależnienia i nałogi oraz ich wpływ na zdrowie i życie człowieka (np. Internet i komputer: zabawka, czy uzależnienie; Internet: cenzura czy wolność; problem legalizacji narkotyków; alkoholizm, narkomania, nikotyna, pornografia, gry hazardowe, pracoholizm, i inne rodzaje uzależnień itp.). Show-biznes: blaski i cienie życia gwiazd, celebrytów, influencerów, blogerów i innych znanych osób. Konsumpcjonizm jako styl życia współczesnego człowieka.

Metody kształcenia

KONWERSACJA: wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca indywidualna i w zespole, dyskusja, metoda sytuacyjna, debata „za i przeciw”, „burza mózgów”.

PISANIE: wykład konwersatoryjny, pogadanka, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, ćwiczenia w pisaniu, dyskusja, debata „za i przeciw”

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie frekwencji, aktywności na zajęciach oraz kontroli bieżącej (różne rodzaje wypowiedzi ustnych i pisemnych).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego III”.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Praktyczna nauka języka rosyjskiego III” jest uzyskanie zaliczeń ze wszystkich sprawności wchodzących w skład kursu oraz pozytywna ocena z egzaminu, złożonego z części pisemnej i ustnej.

Ocena z egzaminu jest oceną końcową z przedmiotu.

Literatura podstawowa

Różnorodne dokumenty autentyczne (tekstowe, dźwiękowe i wizualne): medialne, użytkowe, literackie, podręczniki i materiały uzupełniające. Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

Różnorodne dokumenty autentyczne (tekstowe, dźwiękowe i wizualne): medialne, użytkowe, literackie, podręczniki i materiały uzupełniające. Literatura będzie podawana na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Łazar (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 03:17)