SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Teoria literatury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Teoria literatury
Kod przedmiotu 09.2-WH-FRSD-TL-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
 • dr Nel Bielniak
 • dr Aleksandra Urban-Podolan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przyswojenie podstawowych wiadomości z zakresu budowy i funkcji dzieła literackiego oraz wiodących metod badawczych i szkół w literaturoznawstwie.

Wymagania wstępne

Brak wymagań

Zakres tematyczny

W cyklu prowadzonych wykładów konwersatoryjnych studenci poznają wybrane zagadnienia i pojęcia teoretycznoliterackie, a także przyswajają wiedzę z zakresu koncepcji badawczych w literaturoznawstwie. Tematyka zajęć to ontologia literatury oraz metodologia badań literackich, w zakres których wchodzą następujące kwestie: 1. Platońska filozofia sztuki. 2 Estetyka i poetyka w koncepcji Arystotelesa. 3. Pogranicze sztuk. 4. Dzieło literackie i formy jego istnienia. 5. Wyznaczniki literatury. 6. Literatura i jej zadania. 7. Budowa dzieła literackiego. 8. Semantyka form literackich i narracyjnych. 9. Intertekstualność. 10. Zagadnienie historyzmu w badaniach literackich. 11. Metoda filologiczno-historyczna w literaturoznawstwie. 12. Kwestia pozytywizmu w literaturze XIX i XX wieku. 13. Fenomenologia literatury. 14. Pokolenie literackie. 15. Realizm w literaturze. Rosyjscy formaliści. 16. Literatura jako dialog. 17. Koncepcje strukturalistyczne w badaniach literatury. 18. Semiotyka literacka. 19. Dzieło literackie i odbiorca.    

Metody kształcenia

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywne uczestniczenie w zajęciach, znajomość wybranej literatury, pozytywne oceny z prac domowych i kontrolnych.

Literatura podstawowa

 

 1. Burzyńska A, Markowski M. P., Teorie literatury XX wieku, Kraków 2007.
 2. Genologia dzisiaj, red. W. Bolecki i I. Opacki, Warszawa 2000.
 3. Kaniewska, A. Legeżyńska, Teoria literatury, Poznań 2002.
 4. Literatura – teoria – metodologia, red. D. Ulicka, Warszawa 2006.
 5. Mitosek Z., Teorie badań literackich, Warszawa 1998.
 6. Teoretycznoliterackie tematy i problemy, wyb. D. Ulicka, Warszawa 2003.
 7. Wellek R., Warren A., Teoria literatury, tł. M. Żurowski, Warszawa 1976.
 8. Введение в литературоведение, ред. Л.В. Чернец, В.Ю. Хализев и др., Москва 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Słownik rodzajów i gatunków literackich, red. G. Gazda, S. Tynecka-Makowska, Kraków 2006.
 2. Литературная энциклопедия терминов и понятий, ред. А.Н. Николюкин, Москва 2003.

 

 

 

<!--[if !supportEmptyParas]--> 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 16:26)