SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Rosyjska kultura współczesna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Rosyjska kultura współczesna
Kod przedmiotu 08.9-WH-KBRP-RKW-S18
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia rosyjska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania rosyjski
Sylabus opracował
  • dr Nel Bielniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy studentów na temat wybranych zjawisk współczesnej kultury rosyjskiej oraz przygotowanie do ich samodzielnego rozpoznawania i poprawnego kwalifikowania.

Wymagania wstępne

Brak wymagań.

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie aktywnego udziału w zajęciach, pozytywnych ocen z prac domowych i kontrolnych oraz przygotowania prezentacji multimedialnej.

Literatura podstawowa

  1.  Берков В. П., Беркова А. В., Беркова О. В., Как мы живем. Пособие по страноведению для изучающих русский язык, Санкт-Петербург 2003.
  2.  Вьюнов Ю., Данецка И., Стародубцев В. Россия: страна и люди. Хрестоматия для поляков изучающих русский язык, историю и культуру, Opole 2004.
  3. Павловская А.,  Русский мир. Характер, быт и нравы. Т. 1. Т. 2. Москва 2009.
  4. Język, literatura i kultura Rosji w XXI wieku: teoria i praktyka, pod. red K. Lucińskiego, Kielce 2009.

Literatura uzupełniająca

  1. Русская культура, ред. А. А. Волков, Б. П. Голдовский, Ю. А. Дмитриев и др., Москва 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Nel Bielniak (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 14:55)