SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tłumaczenia pisemne I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tłumaczenia pisemne I
Kod przedmiotu 09.4-WH-FAD-TP1-K-14_genHOUK2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Występuje w specjalnościach translatoryka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma za zadanie zapoznać studenta z przekładem pisemnym rozumianym jako tłumaczenie z języka angielskiego na język polski i odwrotnie tekstów humanistycznych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi umiejętnościami samodzielnego i kompetentnego przekładu tekstów oraz wypracowanie podstaw warsztatu tłumacza.

Wymagania wstępne

Umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i w piśmie.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny obejmuje przedstawienie podstaw teorii przekładu. Wykorzystywanie elementów teorii przekładu w praktyce tłumaczenia tekstów. Praktyczne ćwiczenia tłumaczenia tekstów humanistycznych z języka angielskiego na język polski i odwrotnie. Szlifowanie umiejętności przekładu w oparciu o ćwiczenia tłumaczeniowe. Tłumaczenia z ukierunkowaniem na określonego odbiorcę, na różny gatunek literacki, na odmienną formę języka (formalny/nieformalny). Zrozumienie podstawowych zasad przekładu i ich zastosowanie w praktyce.

Metody kształcenia

Praca ze studentami umożliwiająca osiągnięcie przez nich zakładanych efektów kształcenia obejmuje następujące metody kształcenia: pracę w grupach/parach z tekstem źródłowym, burzę mózgów, klasyczną metodę problemową (opis uzasadniający-polegający na wyjaśnieniu zjawiska, procesu posługując się modelem, obrazem, danymi statystycznymi, itp. podając przy tym odpowiednie argumenty), dyskusję, mapę mentalną, metaplan.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i uczestnictwo studenta w zajęciach, zaliczenie prac kontrolnych, zadań domowych oraz testów sprawdzających teoretyczne i praktyczne umiejętności tłumaczeniowe studenta.

Literatura podstawowa

1. Bassnett, S. Bush, P. 2006. The Translator as Writer. London. Continuum.

2. Hatim, B. Munday, J. 2004. Translation. An advanced resource book. London and new York. Routledge.

3. Hatim, B. Mason, I. 1990. Discourse and the Translator. London and New York. Longman.

Literatura uzupełniająca

1. Kałużna, A. 2011. English Literary Translations into Polish until 1800. Zielona Góra.

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.

2. Venuti, L. 2009. The Translation Studies Reader. New York and London. Routledge.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Kałużna (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 15:16)