SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyczna nauka języka angielskiego IV - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyczna nauka języka angielskiego IV
Kod przedmiotu 09.1-WH-FAD-PNJA4-N16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • mgr Peter Preston
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyczna nauka języka angielskiego 4 - Sprawności zintegrowane - Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest rozwinięcie receptywnych i produktywnych umiejętności językowych zarówno w pisaniu jak i mówieniu, które mają na celu osiągnięcie poziomu językowego C2 opisanego wg CEFR, poprzez rozszerzanie wiedzy z zakresu słownictwa i struktur gramatyczno-leksykalnych oraz ćwiczenia z zakresu czytania, pisania, mówienia i słuchania.

Wymagania wstępne

Ukończenie kursu PNJA III przynajmniej z oceną 3.0.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje obszary tematyczne dotyczące akademickiego i profesjonalnego języka angielskiego, a także ogólnego języka angielskiego. Szczególna uwaga poświęcona jest na obiektywne, wyizolowane oraz analityczne użycie języka. Semestr 4 stanowi podsumowanie omawianych zagadnień leksykalno-gramatycznych oraz ma na celu uzupełnienie lukę w wiedze praktycznego angielskiego..

Metody kształcenia

Dominującą metodą kształcenia będzie podejście komunikatywne wykorzystujące indywidualne metody pracy, pracę w parach lub w całej grupie w oparciu o zadania, ćwiczenia, dyskusje, prezentacje i zadania domowe. Ze względu na małą ilość godzin, kurs będzie stanowił zajęcia ze zintegrowanych sprawności językowych, mając na celu uzupełnienie lukę w wiedze praktycznego angielskiego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na ocenę.

Uczestnictwo w zajęciach PNJA jest obowiązkowe dla wszystkich słuchaczy. Uczestnictwo w zajęciach będzie brane pod uwagę przy ocenie kursu (wymagane 80% obecności na zajęciach). Ocena kursu PNJA stanowi średnią ocen uzyskanych podczas oceniania ciągłego i ocenę końcową z kursu.  Ocenianie ciągłe odbywa się w oparciu o wykonywanie różnorodnych zadań (w tym testów) przewidzianych przez prowadzącego kurs oraz na podstawie obserwacji zaangażowania student w zajęcia.  Ocena końcowa przedmiotu będzie oparta na średniej sumarycznej ocen uzyskanych z kursu PNJA.

Kryteria oceniania sprawności mówienia i pisania są zgodne z kryteriami oceniania tych sprawności podczas egzaminu PNJA na danym poziomie językowym.

Poniższa skala ocen uwzględnia przedziały procentowe, które są stosowane podczas oceniania egzaminu z PNJA i równie na oceniane zaliczenie kursów:

 

%

Ocena

0% - 59,99%

ndst (2.0)

60% - 67,99%

dost (3.0)

68% - 74,99%

dst+ (3.5)

75% - 81.99%

db (4.0)

82% - 87,99%

db+ (4.5)

88% - 100%

bdb (5.0)

Literatura podstawowa

Słowniki -

 1. The Concise Oxford English Dictionary.
 2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary.
 3. Longman Contemporary English Dictionary.
 4. Longman Language Activator.
 5. Oxford International Dictionary.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Strony internetowe zawierające materiały do ćwiczeń ze słuchania I czytania ze zrozumieniem:

www.bbc.co.uk

www.cnn.com

www.ted.com

Gramatyka-

 1. Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of  Englis,. Harlow,  Longman 1973.
 2. Thomson, A. J., A. V. Martinet. A practical English grammar. 4th ed, Oxford, OUP 1986.
 3. Swan, M. Practical English Usage, Oxford, OUP [1995].
 4. Collins Cobuild English Grammar. London,  Collins, 1990.

 

Wybrane pozycje do samodzielnej pracy (wraz z kluczem odpowiedzi) -

 1. Kenny, N., P. Sunderland. CAE practice tests plus, Harlow, Longman 2001.
 2. Capel, A., W. Sharp. Objective proficiency, Cambridge, Cambridge University Press 2002.
 3. Evans, V., S. Scott. Listening & speaking skills for the revised Cambridge Proficiency Exam, Newbury, Express Pub 2002.
 4. Evans, V. CPE use of English 1 for the revised Cambridge Proficiency Examination, Newbury, Express Publishing 2002.
 5. Evans, V., J. Dooley. Upstream: Proficiency,  Newbury, Berkshire, Express Publishing 2006.
 6. Harrison, M. Proficiency testbuilder. Oxford, England, Heinemann 1994.
 7. Jones, L. New progress to proficiency: self-study. Student's book, Cambridge, Cambridge University Press 2002.
 8. Każdorazowo ustalana przez prowadzącego

Uwagi

Kurs ten może obejmować metody i techniki uczenia się na odległość.


Zmodyfikowane przez mgr Peter Preston (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 16:35)