SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej II
Kod przedmiotu 05.1--FAD-PDSP2-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 60 4 60 4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Wymagania wstępne

1.  Praktyki dydaktyczne odbywają się w szkołach i placówkach systemu oświaty, w których do zajmowania stanowiska nauczyciela są wymagane kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela.

Student/studentka są zobowiązani uzyskać zgodę dyrektora szkoły oraz nauczyciela – opiekuna praktyki na odbycie praktyki.
2. Kilkoro studentów może odbyć praktykę u tego samego nauczyciela tylko wtedy, gdy realizuje on odpowiednią liczbę godzin, konieczną do zaliczenia praktyki.
3. Termin zgłoszenia szkoły w której student/studentka będą odbywać praktykę określa koordynator praktyki z ramienia Uczelni.
4. Student/studentka są zobowiązani do stawienia się w szkole w pierwszym dniu trwania praktyki wraz z pełną jej dokumentacją, skierowaniem i instrukcją dotyczącą przebiegu praktyki.

Zakres tematyczny

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela  (Dz.U. 2019 poz. 1450)

 1. Zapoznanie ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole.
 2. Aktywne obserwowanie: - pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych i wyciąganie wniosków z prowadzonej obserwacji, - stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, - sposobów oceniania uczniów, - zadawania i sprawdzania pracy domowej,
 3. Zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem opiekuna praktyk serii lekcji (zajęć).
 4. Analizowanie, przy pomocy opiekuna praktyk oraz nauczycieli akademickich sytuacji i zdarzeń pedagogicznych zaobserwowanych lub doświadczonych w czasie praktyk.
 5. Współdziałanie z opiekunem praktyk dydaktycznych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych.

Metody kształcenia

W trakcie praktyk winny być zapewnione następujące formy aktywności:

 • obserwowanie zajęć;
 • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 • samodzielne prowadzenie zajęć;
 • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka dydaktyczna na studiach drugiego stopnia realizowana w wymiarze 120 godzin w szkole ponadpodstawowej.

Praktyka w semestrze IV odbywa się równolegle z zajęciami dydaktycznymi na Uczelni i obejmuje 60 godzin, w tym hospitacje i prowadzenie lekcji.

 1. Warunkiem zaliczenia praktyki jest terminowe złożenie przez studenta dokumentacji przebiegu praktyki po jej zakończeniu oraz uzyskanie pozytywnej oceny odbytej praktyki.
 2. Zaliczenia całości praktyki i wystawienia oceny końcowej dokonuje koordynator praktyk z ramienia Wydziału na podstawie dokumentacji określonej w Regulaminie praktyk  oraz przekazanych przez nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z dydaktyk szczegółowych, wyników rozmowy sprawdzającej znajomość i rozumienie: - zadań dydaktycznych realizowanych przez szkołę,- sposobu funkcjonowania oraz organizacji pracy dydaktycznej szkoły, - rodzajów dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole lub placówce systemu oświaty, oraz analizę portfolio studenta/studentki.
 3. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą dziekana, na wniosek studenta/studentki termin złożenia dokumentacji może zostać przełożony.
 4. Koordynator praktyk z ramienia Wydziału przekazuje dokumentację do dziekanatu w terminie 7dni od zakończenia praktyki.
 5. W stosunku do studenta/studentki, którzy z przyczyn uzasadnionych nie odbyli praktyki w wyznaczonym terminie, a w szczególności ze względu na: uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, przyczyny losowe, dziekan może udzielić zgody na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z planem zajęć dydaktycznych według indywidualnych zasad, określanych każdorazowo dla poszczególnych przypadków.

Literatura podstawowa

Aktualne obwiązujące w danej szkole ponadpodstawowych podręczniki i materiały dydaktyczne do języka angielskiego

Aktualna podstawa programowa dla przedmiotu  (dostępna na stronie MEiN)

Program nauczania przyjęty przez nauczyciela - opiekuna

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

Dokumentacja przebiegu praktyki obejmuje:

 • szczegółowy plan przebiegu praktyki (dziennik praktyk),
 • opinię z przebiegu praktyki podpisaną przez opiekuna praktyki i dyrektora szkoły wraz z oceną według skali: 5,0 -bardzo dobry; 4,5 –dobry plus; 4,0 –dobry; 3,5 –dostateczny plus; 3,0 –dostateczny; 2,0 –niedostateczny, która wchodzi w skład dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej przez Dziekanat Wydziału Humanistycznego,
 • sprawozdanie z przebiegu praktyki, potwierdzone przez Dyrektora szkoły, przedstawiane w przypadku niezrealizowania całości instrukcji praktyki lub/i negatywnej opinii z przebiegu praktyki,
 • portfolio zawierające:
  • konspekty prowadzonych lekcji i zajęć pozalekcyjnych z dokonaną przez opiekuna oceną (wyrażoną w stopniu i opisowo zgodnie ze skalą określoną w punkcie 1b) oraz ich załączniki zawierające przygotowane przez praktykanta pomoce dydaktyczne,
  • notatki z hospitacji (karty obserwacji) z wybranych lekcji obserwowanych na praktyce,
 1. Student/studentka zobowiązany/a jest złożyć u koordynatora praktyk z ramienia Wydziału pełną dokumentację przebiegu praktyki w terminie 5 dni od jej zakończenia.
 2. Student/studentka zobowiązany/a jest złożyć portfolio u nauczyciela akademickiego prowadzącego zajęcia z dydaktyk szczegółowych w terminie 5 dni od zakończenia praktyki.


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 01:03)