SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA1-Ć-S14_genHBVEO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Tomasz Pusiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności rozumienia języka standardowego z poszerzoną terminologią nauk humanistycznych i społecznych. Zakres słownictwa umożliwiający komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Przygotowanie studentów do korzystania z obcojęzycznych materiałów źródłowych i literatury fachowej związanej z kierunkiem studiów i zdobywaną specjalnością zawodową.

Wymagania wstępne

znajomość języka obcego angielskiego na poziomie B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

 

Zakres tematyczny

  1. Elementy lingwistyki i socjolingwistyki - poszerzona wiedza nt. charakterystyki jęz. angielskiego, jego historii i wpływu na język polski; pułapki w tłumaczeniu.
  2. Zapoznanie się z fragmentami dzieł literackich i okołoliterackich w języku angielskim (literatura klasyczna ale też elementy kultury współczesnej - piosenka, film, felieton).
  3. Słownictwo specjalistyczne dotyczące przyszłej pracy zawodowej studentów. Nauczanie języka ukierunkowane jest na przedmiot specjalizacji i przyszłą pracę zawodową.

Metody kształcenia

praca z tekstami źródłowym, prasowymi i internetowymi; dyskusja, wywiad, praca w grupach

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego oraz zdanie egzaminu na poziomie B2+. Próg zaliczenia: 60%.

 

Literatura podstawowa

  1. Doff, A. and Goldstein, B. English Unlimited. Cambridge University Press 2010.
  2. Evans, V. and Edwards, L. Upstream. Express Publishing 2008.

 

Literatura uzupełniająca

  1. Osuchowska, D. English at Work An English-Polish Dictionary of Selected Collocations. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2010.
  2. Bryson, B. The Mother Tongue. Collins Harper Publishers 2001.
  3. Korzeniowska, A. & Kuhiwczak, P. Successful Polish-English Translation. Tricks of the Trade. Wydawnictwo Naukowe PWN 2005.
  4. Wybrane bieżące materiały z internetu i fragmenty oryginalnej literatury anglojęzycznej.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 11:12)