SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A3: Filozofia praw człowieka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A3: Filozofia praw człowieka
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-PFPC
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką filozoficznych podstaw praw człowieka, najważniejszymi pojęciami i zagadnieniami z tego obszaru, przybliżenie wiedzy na temat międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

  1. Podstawy filozofii prawa: początki pojmowania prawa w kulturze europejskiej; prawo naturalne a prawo pozytywne; prawo w sensie przedmiotowym a prawo podmiotowe; podstawowe i pochodne sytuacje prawne; pozytywizm prawny.
  2. Filozoficzne źródła praw człowieka: Sofokles i presokratycy; spór Sokratesa z sofistami; Platon i Arystoteles; Św. Tomasza koncepcja osoby; Kanta imperatyw praktyczny.
  3. Międzynarodowa ochrona praw człowieka: definicja praw człowieka; rozwój prawa międzynarodowego; podstawowe akty prawne; instytucje ochrony praw człowieka.
  4. Analiza treści podstawowych aktów prawnych: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych; Europejska Konwencja Praw Człowieka, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
  5. Wybrane problemy etyczne związane z ochroną praw człowieka: kara śmierci, eutanazja, wolność mediów.

Metody kształcenia

wkład, pogadanka, lektura tekstów źródłowych, dyskusja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach: udział w dyskusji, przygotowanie tekstów; praca semestralna: esej na zadany temat

Literatura podstawowa

Teksty dokumentów międzynarodowej ochrony praw człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych i Politycznych, Karta Praw Podstawowych UE

            Sofokles: Król Edyp, Antygona        

            Platon: Gorgiasz, Państwo, Prawa

            Arystoteles: Etyka nikomachejska

            Marek Tuliusz Cyceron: O państwie, O prawach

            św. Tomasz z Akwinu: Summa Theologiae,

                                                I-II, q. 90-105 (Prawo);

                                               II-II, q 57-80 (Sprawiedliwość)

            V.I. Kant: Uzasadnienie metafizyki moralności

Literatura uzupełniająca

M. Piechowiak, Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Towarzystwo Naukowe KUL: Lublin 1999

J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 1995

R. Kuźniar, Prawa człowieka – prawa, instytucje międzynarodowe, Scholar, Warszawa 2006

Mieczysław A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 1986

Jerzy Stelmach, Ryszard Sarkowicz, Filozofia prawa XIX u XX wieku, Wydawnictwo UJ: Kraków 1998

Maria Szyszkowska, Europejska filozofia prawa, C.H. Beck, Warszawa 1995

Roman Tokarczyk, Klasycy praw natury, Lublin 1988

Hanna Waśkiewicz, Historia filozofii prawa. Filozofia prawa starożytnego świata pogańskiego, Lublin 1960

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 11:12)