SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fabuła i intryga - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fabuła i intryga
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-FiI-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma na celu wyposażenie Studentów w wiedzę na temat:

-    fabuły (układ zdarzeń, świat przedstawiony, czas, przestrzeń, f. epizodyczna, f. jednowątkowa, f. wielowątkowa),

-    mechanizmów niezbędnych do konstrukcji intrygi (technik podstępu, operowania intrygą i kontryintrygą w dziele literackim).

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu poetyki na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 1. Zajęcia organizacyjne (omówienie specyfiki przedmiotu, zakres tematyczny, warunki zaliczeni, literatura).
 2. Terminologia z zakresu teorii, genologii i poetyki – powtórzenie wiadomości z wcześniejszych kursów.
 3. Świat przedstawiony (literatura, film, gra) – analiza porównawcza.
 4. Schemat relacji miedzy elementami fabuły (czas, celowość, przyczyna-skutek).
 5. Przedakcja i poakcja.
 6. Czym jest struktura opowieści? (opis a opowiadanie).
 7. Szczegółowa struktura fabularna (rodzaje fabuły, schemat, typy zdarzeń).
 8. Formuła trzech aktów.
 9. Siła i konflikt.
 10. Model intrygi.
 11. Koncepcja zdrady.
 12. Akt przebrania.
 13. Fortel i kłamstwo.
 14. Perypetia i anagnorisis.
 15. Suspens.

Metody kształcenia

dyskusja

metody wizualne

praca w grupie

analiza tekstu źródłowego

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • aktywny udział w zajęciach 
 • wykonanie zadań i ćwiczeń wynikających z przedmiotu
 • kolokwium zaliczeniowe w formie testu (pytania otwarte i zamknięte).

Literatura podstawowa

Bartoszyński K., O badaniu układów fabularnych, „Pamiętnik Literacki” 1976, z.1.

Handke R., Poetyka dzieła literackiego, Warszawa 2008.

Markiewicz H., Czas i przestrzeń w utworach narracyjnych, „Ruch Literacki” 1983, z. 1, [przedruk w:] idem, Prace wybrane, t. IV: Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1996.

Markiewicz H., Sposób istnienia i budowa dzieła literackiego , "Pamiętnik Literacki" 1962, 53/2, s. 331-352.

Martuszewska A., Prawda w powieści, Gdańsk 2010.

Sławiński J., Przestrzeń w literaturze: elementarne rozróżnienia i wstępne oczywistości, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński i A. Okopień-Sławińska, Wrocław 1978.

Matt von P., Intryga. Teoria i praktyka podstępu w literaturze, tłum. I. Sellmer, A. Żychliński, Warszawa 2009 (podręcznik).

Witosz B., Między opowiadaniem a opisem, [w:] Praktyki opowiadania, pod red. B. Owczarek, Z. Mitosek, W. Grajewski, Kraków 2001, s. 23-44.

Ziomek J., O sztukach fabularnych, "Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja" 1972,  nr 1, s. 27-35.

Wybrane teksty kultury: opowiadania, powieści, filmy, seriale, gry.

Literatura uzupełniająca

Bachtin М. M., Czas i przestrzeń w powieści, przeł.  J. F a r y n o, „Pa­miętnik Literacki” 1974, z. 4.

Dunne W., Podręcznik dramatopisarza. Rozwój bohaterów, budowanie scen i historii, Warszawa 2014.

Fabuła utworu literackiego, pod red. Cz. Niedzielskiego i J. Speiny, Toruń 1987.

Słownik terminów literackich, pod red.J. Sławińskiego (dowolne wydanie).

Słownik literatury popularnej, pod red. T. Żabskiego, Wrocław 1997.

 

 

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Grabias - Banaszewska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 19:27)