SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Symulacja procesów decyzyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Symulacja procesów decyzyjnych
Kod przedmiotu 06.9-WM-BHP-P-52_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Bezpieczeństwo i higiena pracy
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Renata Kasperska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z aplikacjami wirtualnej rzeczywistości (VR), będącej nowoczesną metodą nauczania, oraz bezpieczne przeprowadzanie symulacji działań podejmowanych w środowisku pracy i w sytuacjach decyzyjnych związanych z obszarem BHP.

Wymagania wstępne

Analiza i ocena zagrożeń fizycznych i chemicznych

Zadania służby bhp

Zakres tematyczny

L1. Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć i zapoznanie się ze stroną techniczną obsługi aplikacji VR.

L2: Przepisy przeciwpożarowe i prace pożarowo niebezpieczne - szkolenie VR z obsługi gaśnicy i grup pożarów.

L3-L4: Zagrożenia pożarowe - symulacja ewakuacji z miejsca zagrożenia.

L5: Symulacja pożaru i jego gaszenie.

L6: Prace w przestrzeniach zamkniętych. Symulacja zachowania w sytuacji zagrożenia tlenkiem węgla. 

L7-L10. Nagłe stany zagrożenia życia i zdrowia - szkolenie VR z udzielania pierwszej pomocy.

L11: Identyfikacja symulowanych zagrożeń na hali produkcyjnej.

L12: Symulacja systemu LOTO na produkcji. Zasady ergonomii w pracy.

​L13: Bezpieczeństwo użytkowania wózków widłowych.

L14: Zagrożenia na budowie wynikające z pracy na wysokości i utrudnionej komunikacji między pracownikami.

L15: Podsumowanie i zaliczenie laboratorium.

Metody kształcenia

Metoda praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem aplikacji VR

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie laboratorium – ocena będąca średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych w formie wyznaczonej przez prowadzącego. Każde ćwiczenie kończące się sprawozdaniem musi być zaliczone na ocenę pozytywną.

Literatura podstawowa

  1. Bailenson J., Wirtualna rzeczywistość. Doznanie na żądanie. Wyd. Helion, Gliwice 2019.
  2. Dacko-Pikiewicz Z., Walancik M., Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości. Wielość szans i dylematów. Wyd. Impuls, Kraków 2014.
  3. Piszczek M., Narzędzia technologii wirtualnych a poznawanie rzeczywistości. Wyd. Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2019.
  4. Wołk K., Wirtualna rzeczywistość dla każdego. Aframe i HTML5. Wyd. Psychoskok, Konin 2018.
  5. Zych J., Zagórska A., Wprowadzenie do gier decyzyjnych w naukach o bezpieczeństwie. Wyd. Elipsa, Warszawa 2021.

Literatura uzupełniająca

  1. Tiwari R., Duhan N., Mittal M., Anand A., Multimedia Computing Systems and Virtual Reality. 1st edition, CRC Press, 2022.
  2. Tokarski A., Żuchowska – Kotlarz E., Wirtualna rzeczywistość w perspektywie nauk społecznych - pedagogiki, psychologii i zarządzania (eBook). Wyd. Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Radom 2022.
  3. Ziółkowski A.,  Olbrych B., Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej, bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych (eBook). Wyd. Akademii Handlowej Nauk Stosowanych, Radom 2022.

Uwagi

Pozostałe warunki uczestnictwa i zaliczenia określa Regulamin studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Renata Kasperska (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 14:23)