SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy automatyki i elektrotechniki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy automatyki i elektrotechniki
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-P-10_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Grzegorz Pająk
 • dr inż. Iwona Pająk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi prawami elektrotechniki, wykształcenie umiejętności analizy i pomiarów podstawowych parametrów w prostych obwodach elektrycznych.
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu sterowania i regulacji automatycznej ciągłych układów liniowych.

Wymagania wstępne

Znajomość fizyki na poziomie szkoły średniej

Zakres tematyczny

Wykład
1. Podstawowe wielkości elektryczne, prawo Ohma, I i II prawo Kirchhoffa, połączenia szeregowe i równoległe, dzielniki napięciowe.
2. Elementy bierne układów elektrycznych: rezystor kondensator, cewka.
3. Wprowadzenie do układów pneumatycznych, podstawowe elementy, stosowane oznaczenia, schematy układów pneumatycznych.
4. Podstawowe pojęcia z zakresu automatyki, układy ciągłe i dyskretne, metody opisu.
5. Podstawowe człony dynamiczne, charakterystyki czasowe i częstotliwościowe.
6. Wprowadzenie do układów sterowania i regulacji.
7. Kolokwium zaliczeniowe.


Laboratorium
1. Zasady BHP obowiązujące w laboratorium. Przyrządy pomiarowe, urządzenia zasilające i pomocnicze.
2. Pomiary podstawowych wielkości elektrycznych miernikami analogowymi i cyfrowymi.
3. Badanie prawa Ohma w obwodach prądu stałego.
4. Badanie I i II prawa Kirchhoffa w obwodach prądu stałego.
5. Analiza układów z dzielnikami napięcia.
6. Wykorzystanie prostych czujników analogowych
7. Realizacja funkcji logicznych z wykorzystaniem elementów stykowych.
8. Realizacja funkcji logicznych z wykorzystaniem elementów bezstykowych.
9. Podstawowe elementy układów pneumatycznych.
10. Bezpośrednie i pośrednie sterowanie siłownikami jednostronnego i dwustronnego działania.
11. Realizacja funkcji logicznych z wykorzystaniem elementów pneumatycznych.
12-14. Realizacja wybranego układu automatyki z wykorzystaniem omówionych elementów pneumatycznych.
15. Kolokwium zaliczeniowe.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny

Laboratorium: zajęcia praktyczne w laboratorium

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: Kolokwium w formie pisemnej

Laboratorium: Zaliczenie sprawozdań z zajęć laboratoryjnych, ocena z kolokwium w formie pisemnej.

Ocena końcowa: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dębowski A., Automatyka. Podstawy teorii, WNT, Warszawa, 2022.
 2. Lisowski J., Podstawy automatyki, Uniwersytet Morski w Gdyni, 2022.
 3. Szenajch W., Napęd i sterowanie pneumatyczne, WNT, Warszawa, 2003.
 4. Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków, praca zbiorowa, WNT, Warszawa, 2004.

   

Literatura uzupełniająca

 1. Czarnywojtek P., Kozłowski J., Machczyński W., Laboratorium podstaw elektrotechniki, Kalisz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005.
 2. Dębowski A., Automatyka. Technika regulacji, WNT, Warszawa, 2017.
 3. Dindorf R., Hydraulika i pneumatyka: podstawy , ćwiczenia, laboratorium, Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2003.
 4. Frąckowiak J., Nawrocki R., Zielińska M., Podstawy elektrotechniki: Laboratorium, Politechnika Poznańska, 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Grzegorz Pająk (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 12:20)