SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
Kod przedmiotu 09.0--FiPlD-MNJPJO-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach glottodydaktyka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Irmina Kotlarska
  • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z metodami nauczania języka polskiego jako obcego, wyposażenie w wiedzę dotyczącą rozwijania sprawności językowych oraz przedstawienie programów i sposobów organizacji kursu języka polskiego jako obcego.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza o języku polskim i o metodach pracy z uczniem.

Zakres tematyczny

1.Tradycje nauczania języka polskiego jako obcego.

2. Metody nauczania języków obcych: bezpośrednia, gramatyczno-tłumaczeniowa, audiolingwalna; kognitywna, metody niekonwencjonalne (np. metoda reagowania całym ciałem (TPR), sugestopedia), podejście komunikacyjne, podejście zadaniowe itp.

3. Rozwijanie kompetencji językowych w nauczaniu języka polskiego jako obcego (rozwijanie kompetencji fonologicznej, ortograficznej, gramatycznej, leksykalnej i semantycznej).

4. Rozwijanie sprawności językowych (sprawności receptywne, produktywne i interakcyjne oraz postępowanie metodyczne przy ich rozwijaniu).

5. Programy nauczania języka polskiego jako obcego.

6. Podręcznik jako podstawowy środek dydaktyczny w procesie glottodydaktycznym. Materiały autentyczne a preparowane.

7. Nauczanie kultury polskiej (podejścia do nauczania kultury, kompetencja międzykulturowa, metodyka nauczania międzykulturowego).

8. Organizacja oraz planowanie kursu i zajęć języka polskiego jako obcego (planowanie w skali makro i mikro) .

Metody kształcenia

Wykład z elementami dyskusji, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach (wzięcie udziału w dyskusji), zdanie egzaminu (pisemnego lub ustnego).

Literatura podstawowa

Gębal P., Miodunka W., Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa 2020.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2005.

Seretny A., Lipińska E., ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005.

Seretny A., Lipińska E. (red.), Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, Kraków 2006 (wybór).

Literatura uzupełniająca

40 lat wrocławskiej glottodydaktyki polonistycznej. Teoria i praktyka, red. A. Dąbrowska, U. Dobesz Wrocław 2014.

Garncarek P., Przestrzeń kulturowa w nauczaniu języka polskiego jako obcego, Warszawa 2006;

Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor, Katowice 2001.

Janowska I., Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków 2011.

Kultura w nauczaniu języka polskiego jako obcego red. W. Miodunka, Kraków 2009.

Nauczyć Polski i polskiego, red. A. Achtelik, J. Tambor, Katowice 2007.

Polonistyka na początku XXI wieku. Diagnozy, koncepcje, perspektywy, red. J. Tambor, tomy 1-5, Katowice 2018.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziom A1-C2, red. I. Janowska i inni, Kraków 2016.

Ronowicz E.A., Kierunki w metodyce nauczania języków obcych: przegląd historyczny, Warszawa 1982.

Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska, Wrocław 2004.

Wybrane artykuły z czasopism „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, „Języki Obce w Szkole” oraz „Neofilolog”.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 21:14)