SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowoczesne technologie w nauczaniu/uczeniu się - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowoczesne technologie w nauczaniu/uczeniu się
Kod przedmiotu 11.3--FiPlD-NTN-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach glottodydaktyka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Magdalena Jurewicz-Nowak
  • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego z użyciem nowoczesnych technologii. Student poznaje aktualnie dostępne programy i uczy się obsługi oraz wykorzystania innych narzędzi informatycznych pomocnych w przeprowadzeniu lekcji. Ocenia swoje umiejętności w tym zakresie, planuje sposób ich powiększania oraz pod koniec kursu dokonuje samooceny. 

Wymagania wstępne

podstawowe umiejętności obsługi komputera (Word, Excel)

Zakres tematyczny

  1. Nowoczesne technologie w nauczaniu języka polskiego jako obcego (mediadydaktyka, nauczanie języków obcych wspomagane komputerowo CALL – Computer Assisted Language Learning).
  2. Zastosowanie laboratorium językowego, tablicy interaktywnej, programów komputerowych i platform edukacyjnych (np. Frazpol, Grampol) do nauczania i nauki jpjo.
  3. Wykorzystanie aplikacji pomocnych w nauczaniu i nauce jpjo  (np. LearnigApps, WordArt, Wardwall, Quizlet, Padlet).

Metody kształcenia

zadania laboratoryjne, metoda projektu (ocena stanu wyjściowego, określenie możliwości i kierunków rozwijania umiejętności, samoocena końcowa), dyskusja, prezentacja multimedialna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

warunkiem zaliczenia jest aktywny udział w zajęciach, zaliczenie zadań wykonywanych podczas laboratorium i realizacja projektu (wstępna ocena umiejętności, zaplanowanie ścieżki rozwoju, końcowa samoocena na podstawie wykonanych zadań)

Literatura podstawowa

Bednarek, J., Multimedia w kształceniu, Warszawa 2006.

Laskowska J., Technologie cyfrowe w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców” 26, 2019, s. 161-170.

Miodunka W.T., Glottodydaktyka polonistyczna w dobie globalizacji i informatyzacji, [w:] T. Kunz, W. Miodunka, R. Nycz (red.), Polonistyka bez granic, tom 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata, Kraków 2010,  s. 41-54.

Literatura uzupełniająca

Gruza D., Pabiańczyk A., Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego, Warszawa 2016.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Poznań 2001 (rozdz. Preparacja a ewaluacja materiałów glottodydaktycznych, s. 175-187).

Wybrane artykuły z czasopism „Neofilolog”, „Języki Obce w Szkole”, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 13:30)