SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja w projektowaniu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja w projektowaniu
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-21_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  studentów  z  podstawowymi  pojęciami  i  definicjami  z  zakresu  optymalizacji statycznej liniowej oraz nieliniowej,  istota optymalizacji  statycznej,  podstawy  matematyczne  optymalizacji  statycznej.  Przedstawienie  metod  i narzędzi  rozwiązywania  zagadnień optymalizacji  statycznej  ze szczególnym  uwzględnieniem  zastosowań w mechanice i budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Analiza matematyczna z elementami ruchu prawdopodobieństwa, umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi: arkusze kalkulacyjne, Matlab/Scilab.

Zakres tematyczny

 

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Charakterystyka procesów projektowania i konstruowania     1   1
W2 Nowoczesne i tradycyjne modele projektowania     1   1
W3 Elementy projektowania optymalnego     1   1
W4 Formułowanie problemów optymalizacji statycznej     4   1
W5 Kryteria optymalizacji. Zmienne projektowe i parametry optymalizacji     1   1
W6 Ograniczenia, obszar rozwiązań dopuszczalnych     4   2
W7 Wybrane metody rozwiązywania problemów optymalizacji statycznej     3   1
W8 Klasyfikacja problemów i metod. Metody graficzne i analityczne     1   1
W9 Mnożniki Lagrange'a. Wybrane metody rozwiązywania problemów optymalizacji statycznej     4   2
W10 Programowanie liniowe - PL. Programowanie nieliniowe - PN. Metody iteracyjne     2   1
W11 Losowe metody poszukiwania rozwiązań optymalnych     4   2
W12 Symulacja cyfrowa     1   1
W13 Interpretacja wyników optymalizacji     1   1
W14 Analiza wrażliwości     1   1
W15 Weryfikacja wyników obliczeń     1   1
    Suma: 30   18

 

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 SCILAB/MATLAB – narzędzia  obliczeniowe do realizacji zadań z zakresu optymalizacji     2   1,2
L2 Formułowanie zadań optymalizacji konstrukcji, kryteria, zmienne, parametry optymalizacji.     2   1,2
L3 SCILAB/MATLAB  - wykorzystanie pakietów optymalizacyjnych.     2   1,2
L4 SCILAB/MATLAB  - narzędzia  graficzne  prezentacji  wyników optymalizacji.     2   1,2
L5 Optymalizacja  dyskretna. Rozwiązywanie  „prostych” zadań optymalizacji  metodą graficzną.     6   3,6
L6 Wykorzystanie narzędzi typu SOLVER do rozwiązywania zadań optymalizacji konstrukcji.     6   3,6
L7 Rozwiązywanie  ZPL  metodą SYMPLEX  –   tablice  sympleksowe.     6   3,6
L8 Optymalizacja  nieliniowa  –  przykładowe  aplikacje.     2   1,2
L9 Porównywanie efektywności metod optymalizacji.     2   1,2
    Suma: 30   18

 

Metody kształcenia

W-Wykłady konwencjonalne, oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych.

L-Praca indywidualna nad zadaniem projektowym. Prezentacja rozwiązań, analiza i dyskusja nad uzyskanymi wynikami.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

W-Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

L-Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Metody optymalizacji w zadaniach, Mieczysław Brdyś, Andrzej Ruszczyński, Warszawa, WNT, 1985,
  2. Teoria  i  metody  obliczeniowe  optymalizacji,  Władysław  Findeisen,  Jacek  Szymanowski, Andrzej Wierzbicki, Warszawa, PWN, 1980,
  3. Metody rozwiązywania zadań optymalizacji, Jerzy Seidler, Anatol Badach, Włodzimierz Molisz, Warszawa, Podręczniki Akademickie, 1990.
  4. Podstawy optymalizacji konstrukcji, Ostwald Marian, Poznań,  Wydaw. Polit. Poznańskiej, 2005

Literatura uzupełniająca

  1. Aproksymacja stochastyczna: metody optymalizacji  w warunkach losowych, Jacek Koronacki, Warszawa, WNT, 1989

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki (ostatnia modyfikacja: 05-05-2022 16:23)