SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metrology in mechanical and electrical II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metrology in mechanical and electrical II
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZiIP-ZL-ANG-D-22_20
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Management and Production Engineering
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Leszek Furmankiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • To provide knowledge about the parameters of measuring transducers and methods to describe their static and dynamic properties.
 • To provide knowledge about the structure, principle of operation and properties of functional blocks of the measurement signal processing path and measuring transducers of basic non-electric quantities.
 • To provide knowledge abou the principles of organization of measuring systems and computer measuring techniques.
 • Developing the skills of planning and conducting experiments in the field of experimental determination of the characteristics of the components of the measurement signal processing track.
 • Developing skills in setup and using measuring systems.

 

Wymagania wstępne

Metrology in mechanical and electrical I

Zakres tematyczny

Lecture:

L1: Introduction. Transducer, sensor. The role of sensors and measuring transducers in mechanics and electronics. Classification of sensors and transducers. Static and dynamic properties of measuring transducers.
L:2 Analog measurement signal processing. Basic functional blocks of analog measurement signal processing track.

L3: Analog-to-digital and digital-to-analog processing. General characteristics of the A / D and D / A processing process: sampling, quantizing, coding. Characteristics of the        basic types of A / D and D / A converters. Parameters of A / D and D / A converters. Selected examples of A / D and D / A converters applications.

L4: Introduction to measurements of non-electric quantities using electric methods. Classification and basic areas of sensor application. Intelligent sensors. Measurements of the quantities describing the displacement. Linear displacement sensors: with changing electrical circuit parameters, ultrasonic, optoelectronic. Acceleration and speed sensors in linear and rotational displacement. Angular displacement sensors.

L5: Force and pressure measurements. Strain gauges, piezoelectric, force sensors. Structures of force transducers. Membrane pressure sensors.

L6: Temperature measurements. Thermoresistors, thermocouples, thermistors and semiconductor sensors. Measuring systems for temperature sensors.

L7: Measuring systems. Organization and classification, basic tasks and configurations of measuring systems. DAQ systems. Measuring interfaces. Virtual measuring instruments.

Laboratory:

L1: Measurements of static properties of measuring transducers

L2-3: Analog circuits for processing analog signals

L4: Measurements of the properties of analog-to-digital converters

L5: Measurements of the properties of digital-to-analog converters

L6: LVDT sensors for measuring linear displacements

L7: Workout of any nonattendance 

L8: Optical and inductive proximity sensors

L9: Acceleration sensors

L10: Strain gauges and signal processing systems from strain gauges

L11: Pressure gauges and pressure sensors

L12: Temperature sensors and temperature transducers

L13: Measurement systems for temperature sensors.

L14: Workout of any nonattendance

L15: Passing of the laboratory

 

Metody kształcenia

 • lecture: conventional/traditional lecture
 • laboratory: work in the groups, practical excersises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture: Written test conducted at the end of the semester,

Laboratory: arithmetic mean of positive grades obtained from individual laboratory classes,

Final grade: The condition for passing the course is passing all its forms. The final grade for the course is the arithmetic mean of the grades for individual forms of classes.

Literatura podstawowa

 1. Bentley J. P.: Principles of Measurement Systems,  Pearson Education Limited, Harlow, England, 2005.
 2. Sansen W., Huijsing J., Plassche R.J.:  Analog Circuit Design: Mixed A/D Circuit Design, Sensor Interface Circuits and Communication Circuits. Springer, 2013.
 3. Huijsing J.: Operational Amplifiers: Theory and Design. Third edition, Springer, 2016.
 4. Fraden J.: Handbook of Modren Sensors. Physics, Design, and Applications. Fifth edition. Springer - Verlag New York, 2015.
 5.  Pelgrom M.: Analog-to-Digital Conversion. Springer, 2016. 

Literatura uzupełniająca

1. Sydenham P. H. (Ed.): Handbook of Measurement Science – Vol -  1: Theoretical Fundamentals, John Wiley & Sons, Chichester,1991.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Tomasz Belica (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 09:38)