SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-KIPT- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z istotą i zasadami tworzenia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET). Ukształtowanie umiejętności tworzenia IPET. Ugruntowanie postawy aktywności i sumienności

Wymagania wstępne

Ukończony kurs psychologii rozwojowej. Podstawy pedagogiki i dydaktyki.

Zakres tematyczny

1) Podstawy prawne tworzenia programów. 2) Wielospecjalistyczna diagnoza potrzeb dziecka – jako podstawa pomocy dziecku. 3) Tworzenie IPET-u – zasady. 4) Formy dokumentacji. 5) Współpraca w tworzeniu i realizacji IPET-u. 6) Ewaluacja IPET-u.

Metody kształcenia

Dyskusja, pokaz, metoda problemowa, metoda działań praktycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Projekt IPET. Aktywny udział w zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Cabaj R., Diagnoza nauczycielska: narzędzia pomiaru pedagogicznego, Gdynia 2012.
 2. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Warszawa 2006.
 3. Jas M., Jarosińska M., Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: ABC dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, Warszawa 2010.
 4. Głodkowska J. (red.), Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2011.
 5.  Głodkowska J. (red.), Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa 2010.
 6. H.L.Swanson, K.R.Harris, S.Graham (red.)  Handbook of learning disabilities, New York-London 2003.: The Guilford Press.

Literatura uzupełniająca

 1. Akty prawne dotyczące organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole. 
 2. Leśniewska K., Puchała E., Zaremba L. Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach. Warszawa 2011.. 
 3. Hajnicz W., Konieczna A. (red.), Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym, Warszawa 2013.
 4. Crosson-Tower C., The role of educators in preventing and responding to child abuse and negect, UC Dpertment of Health  and human Services, Waszyngton 2003, (www.ncalib).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2022 16:46)