SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym
Kod przedmiotu 14.1--Poli2P-ZSSP-S22
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Lilla Młodzik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Bezpieczeństwo jako podstawowa potrzeba społeczna; Zadania publiczne w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z Policją w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego ze Strażami Gminnymi (Strażami Miejskimi) w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z innymi służbami, strażami i inspekcjami w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego; Komisje bezpieczeństwa i porządku; Programy i działania prewencyjne; Edukacja dla bezpieczeństwa; Straże obywatelskie i agencje ochrony; Systemy powiadamiania i monitoringu, Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, Zarządzanie kryzysowe w jednostkach samorządu terytorialnego

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Rola, funkcje, uwarunkowania działań i struktura sektora publicznego - zagadnienia wprowadzające; charakterystyka instytucji administracji samorządowej.  2. Wieloaspektowy i interdyscyplinarny charakter organizacji. 3. Zarządzanie publiczne jako teoria i praktyka; modele zarządzania publicznego i ich implementacja.  4. Metody i techniki samorządowego zarządzania publicznego - zarządzanie strategiczne, zarządzanie jakością, zarządzanie programami i projektami publicznymi. 5. Nowoczesne przywództwo w organizacjach publicznych.6. Kultura organizacji publicznej w samorządach. 7. Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym. 8. Propozycje aplikacji wybranych elementów zarządzania publicznego w administracji samorządowej. 

Metody kształcenia

Dyskusja panelowa,  analiza przypadków - case study, indywidualne projekty – modele organizacyjne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie testu końcowego (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%). 

Literatura podstawowa

Hancewicz R. (2012), Kierownik w instytucji publicznej, Gliwice.

Hausner J. (2008), Zarządzanie publiczne, Warszawa.

Kożuch B., Sułkowski Ł. (2015), Instrumentarium zarządzania publicznego, Warszawa.

Mazur S. (red.), (2016), Neoweberyzm w zarządzaniu publicznym, Warszawa.

Mazur S. (red.), (2015), Współzarządzanie publiczne, Warszawa.

Stańczyk I. (2017), Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym, Kraków.

Zawadzak T. (2014), Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego, Warszawa.

Władek Z. (2016), Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Zarys wykładu, Warszawa.

Literatura uzupełniająca

Bombała B. (2010), Fenomenologia zarządzania. Przywództwo, Warszawa.

Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa.

Kożuch B.(2011), Nauka o organizacji, Warszawa.

March J., Olsen J. (2005), Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki. Warszawa.

Żukiewicz A. (2011), Przywództwo polityczne. Warszawa.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Piotr Pochyły (ostatnia modyfikacja: 09-06-2022 10:03)