SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Publiczne służby zatrudniania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Publiczne służby zatrudniania
Kod przedmiotu 10.5-WX-AdD-PSZ-K-14_pNadGen15ZMD
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Sławomir Maciejewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z działalnością publicznych służb zatrudnienia oraz ich rolą w kreowaniu zmian na rynku pracy. Student na zajęciach zdobywa wiedzę na temat praktycznego funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia, regulacji prawnych z tego zakresu.

Wymagania wstępne

Wymagana jest ogólna wiedza z zakresu prawa administracyjnego.

Zakres tematyczny

  1. PSZ - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  2. Ministerstwo Gospodarki
  3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Rodzin
  4. Funkcjonowanie urzędów pracy
  5. Inne instytucje rynku pracy (OHP, instytucje szkoleniowe itp.).
  6. Efektywność polskich publicznych służb zatrudnienia w porównaniu z innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej
  7. Europejskie Służby Zatrudnienia (EURES)
  8. PSZ a instytucje pozarządowe 

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną, analiza tekstów z dyskusją.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest publiczne przedstawienie rezultatów opracowanego tematu referatu oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji podczas zajęć.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 25
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 40 50
Łącznie 75 75
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 2
Łącznie 3 3

Literatura podstawowa

1.     J. Szaban, Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2013

2.     M. Danecka, Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Warszawa 2005.

3.     J. Wróbel, Mierzenie efektywności aktywnych programów rynku pracy, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

Z. Góral, Ustawa o promocji zatrudnienia i instrumentach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2016

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Maciej Kłodawski (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 14:43)