SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Etyka służb publicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Etyka służb publicznych
Kod przedmiotu 08.1-WX-AdD-ESP-W-14_pNadGenEMVSE
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Kierunek Administracja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wprowadzenie studentów w podstawowe zagadnienia etyki i etosu służb publicznych oraz w problematykę związku moralności, etyki i praktyki zawodowej. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1.Etos – wybrane definicje, aspekty, konteksty (czy istnieje etos demokratyczny?)

2.Etyka jako etyka powinności a interes osobisty oraz etyka powinności a ogólna pomyślność.

3.Prawa człowieka. Osoba jako podmiot moralny i podmiot prawny.

4.Zaufanie. Zawody zaufania społecznego.

5.Współdziałanie. Konflikty. Komunikacja.

6.Przestrzeń i struktura życia publicznego – sprawiedliwość i tolerancja jako filary „ładu społecznego”.

7.Sfera publiczna – opinia publiczna – rozum publiczny.

8.Dobra podstawowe pod nadzorem publicznym – życie i zdrowie.

9.Etyka służb społecznych.

10.Media publiczne w społeczeństwie informatycznym.

11.Edukacja moralna a wzrost kompetencji demokratycznych. 

Metody kształcenia

Wykład, analiza tekstów źródłowych, dyskusja nad casusami, przygotowanie prezentacji dotyczących wybranego tematu

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Forma i warunki zaliczenia: Egzamin pisemny (dłuższa wypowiedz pisemna, rozwiązywanie problemu). Kolokwium lub kolokwia, wypowiedzi ustne lub projekty (co najmniej 50% na ocenę pozytywną).

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną oceny z ćwiczeń
i wykładu/egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 48 30
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 52 70
Łącznie 100 100
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 3
Łącznie 4 4

Literatura podstawowa

1.  E. Nowak, K.M. Cern, Ethos w życiu publicznym, Warszawa 2008

2. O etyce służb społecznych, red. W. Kaczyńska, Warszawa 2010

3. Kodeks etyki Służby Cywolnej [w:] Kodeksy etyczne w Polsce, oprac. G. Sołtysiak, Warszawa 2006, s. 461-465.

4. Deklaracja Praw Człowieka z 1948 r. 

 

Literatura uzupełniająca

1.        Etyka w teorii i praktyce. Antologia tekstów, red. Z. Kalita, Wrocław 2001.

2.       Z. Ziembiński, Wartości konstytucyjne. Zarys problematyki, Warszawa 1993. 

3.       Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.

4.       Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, red. E. Łojko, Warszawa 2006

5.       J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 17:33)