SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Budownictwo przemysłowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Budownictwo przemysłowe
Kod przedmiotu Budownictwo przemysłowe 01WBUD_pNadGen82604
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Budownictwo / Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr letni 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie elementów budownictwa przemysłowego.

Wymagania wstępne

Materiały budowlane. Wytrzymałość materiałów. Mechanika budowli. Budownictwo ogólne. Złożone konstrukcje metalowe I, Złożone konstrukcje betonowe I

Zakres tematyczny

Wykład: Zasady kształtowania obiektów przemysłowych. Plany generalne. Technologia produkcji. Przepływy zasobów i energii.

Wybrane gałęzie budownictwa przemysłowego. Obiekty przemysłu ciężkiego. Obiekty przemysłu materiałów budowlanych. Elektrownie.

Kominy murowane i żelbetowe. Technologia. Zasady projektowania. Wymagania konstrukcyjne.

Chłodnie przemysłowe. Rodzaje. Technologia. Zasady obliczania i projektowania.

Obiekty transportu materiałów i surowców. Galerie, taśmociągi, rurociągi. Technologia. Rozwiązania konstrukcyjne. Przykłady rozwiązania.

Przykłady zrealizowanych obiektów przemysłowych.

Metody kształcenia

Wykład                            - wykład konwersatoryjny,

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład                    Zaliczenie na podstawie testu z progami punktowymi:

                               50% - 60% pozytywnych odpowiedzi – dst,

                               61% - 70%                                           dst plus,

                               71% - 80%                                           db,

                               81% - 90%                                           db+,

                               91% - 100%                                         bdb.

Zaliczenie przedmiotu:

                               Ocena jest oceną z wykładu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 15 9
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 35 41
Łącznie 50 50
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 1
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 1
Łącznie 2 2

Literatura podstawowa

  1. PN-B- 03004. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
  2. Praca zbiorowa pod redakcją. I. Kisiela: Budownictwo betonowe. Tom XII.. Budownictwo Przemysłowe. Cz.1. Arkady. Warszawa, 1971.
  3. Praca zbiorowa pod redakcją. I. Kisiela: Budownictwo betonowe. Tom XII.. Budownictwo Przemysłowe. Cz.2. Arkady. Warszawa, 1971.
  4. Ledwoń J., Golczyk M.: Chłodnie kominowe i wentylatorowe. Arkady. Warszawa, 1967.  

Literatura uzupełniająca

  1. Krall A.: Elementy Budownictwa Przemysłowego. Arkady. Warszawa, 1973.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Gerard Bryś (ostatnia modyfikacja: 21-07-2016 10:24)