SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Postęp w kształtowaniu wyrobów w budowie maszyn - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Postęp w kształtowaniu wyrobów w budowie maszyn
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-18_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 15 1 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie doktorantów z współczesnymi metodami technologicznymi wytwarzania wyrobów stosowanymi w budowie maszyn.

Wymagania wstępne

Inżynieria wytwarzania.

Zakres tematyczny

Wybrane elementy z fizyki metali. Laserowa i próżniowa obróbka metali. Wybrane zagadnienia z procesów pyro- i hydrometalurgicznych. Wytwarzanie części maszyn wybranymi metodami odlewniczymi. Wytwarzanie części maszyn metodami metalurgii proszków. Wysokowydajne technologie obróbki skrawaniem. Technologie i możliwości obróbki strumieniami energii. Technologie drukowania 3D. Zjawiska degradacji materiałów inżynierskich w procesach wytwarzania. Kształtowanie odporności korozyjnej na etapie technologicznym.

Metody kształcenia

Wykłady konwencjonalne oraz z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie egzaminu.

Oceną końcową na zaliczenie przedmiotu jest ocena z egzaminu.

Literatura podstawowa

 1. Blacha L. Metalurgia próżniowa, Wyd. Politechniki Śląskiej,  2004;
 2. Bonderek Z, Chromik S. Odlewnictwo ciśnieniowe metali i formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych. Kraków, AKAPIT, 2006;
 3. Cyunczyk A. Fizyka metali, Rzeszów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2003;
 4. Kusiński J. Lasery i ich zastosowanie w inżynierii materiałowej, Kraków, Wyd. Akapit, 2000;
 5. Kukiełka L. Podstawy badań inżynierskich. Warszawa, PWN, 2002;
 6. Nowacki J. Spiekane metale i kompozyty z osnową metaliczną. Warszawa, WNT, 2005;
 7. Oczoś K.E. Kształtowanie materiałów skoncentrowanymi strumieniami energii. Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 1988;
 8. Ostaszewski J. (red.). Ochrona elektrochemiczna przed korozją. Warszawa, PWN, 2003;

Literatura uzupełniająca

 1. ASM Handbook, Volume 13A, Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection. Materials Park, Ohio, USA, 2003;
 2. Bydałek A.W., Bydałek A. Metalurgia miedzi i jej stopów, Głogów, Wyd. PWSZ w Głogowie- Wyd. IBIS, 2011;
 3. Górny Z. Odlewnictwo metali i stopów. T3, Odlewanie. Specjalne metody odlewania. Kraków, Instytut Odlewnictwa, 1994;
 4. Kucharski M. Pirometalurgia miedzi, Kraków, Wyd. AGH, 2011;
 5. Pourbaix M. Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions. NACE International, 1966;
 6. 6.Wranglen G. An Introduction to Corrosion and Protection of Metals, Barnes and Noble, 2005;
 7. Czasopisma naukowe i naukowo-techniczne: Archiwum technologii maszyn i automatyzacji; Mechanik; Obróbka metalu; Annals of CIRP i in.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein (ostatnia modyfikacja: 10-10-2016 17:41)