SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka II
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-prakdokt2.st.2014-Pra-S14_pNadGenNHW8I
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Kształcenie umiejętności przygotowujących doktoranta do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego: prowadzenia zajęć dydaktycznych, organizacji pracy naukowej, uczestniczenia w przedsięwzięciach naukowych środowiska.

 

Wymagania wstępne

brak

 

Zakres tematyczny

Praktyka obejmuje 30 godzin, w tym minimum 10 godzin samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych. Na pozostałe 20 godzin mogą się składać inne formy akademickiej aktywności, np. współprowadzenie zajęć dydaktycznych, wykonywanie prac powierzonych doktorantowi przez promotora/opiekuna naukowego, hospitacje studentów na praktykach pedagogicznych, udział w przygotowaniu konferencji naukowych, uczestniczenie w przedsięwzięciach służących popularyzowaniu nauki (zajęcia z młodzieżą w instytucjach oświatowo-kulturalnych, prelekcje dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku) itp.

 

Metody kształcenia

Wybór metody jest dostosowany do charakteru danego przedsięwzięcia i ustalany z jego opiekunem.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka jest zaliczana na koniec roku przez kierownika studiów doktoranckich na podstawie potwierdzonego przez opiekuna naukowego/promotora dokumentu pn. Arkusz zaliczenia praktyk doktoranckich.

 

 

Literatura podstawowa

Literatura jest ściśle skorelowana z charakterem podjętej aktywności akademickiej i ustalana z opiekunem danego przedsięwzięcia.

 

Literatura uzupełniająca

Literatura jest ściśle skorelowana z charakterem podjętej aktywności akademickiej i ustalana z opiekunem danego przedsięwzięcia.

 

Uwagi

 

 


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 09-12-2016 16:55)