SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Planowanie i kierowanie przedsięwzięciami
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-P-43_14gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie zasad tworzenia planu strategicznego i biznes planu przedsięwzięcia w aspekcie zarządzania przedsiębiorstwami produkcyjnymi. 

Wymagania wstępne

Zarządzanie produkcją i usługami.

Zakres tematyczny

Wykład:

Definicja przedsięwzięcia z podziałem na etapy realizacji. Zasada tworzenia etapów przedsięwzięcia z określeniem punktów kontroli ich realizacji. Planowanie przedsięwzięcia w czasie. Metoda systematyczna analizy przedsięwzięcia. Ocena rynku, konkurencji a w szczególności ocena szans i zagrożeń (analiza SWOT) w realizacji przedsięwzięcia. Metody prezentacji stopnia realizacji przedsięwzięcia (analiza Gantt’a). Zasada dokumentacji i analiza danych przedsięwzięcia. Ocena przyszłych kontrahentów – dostawców/odbiorców- analiza Pareto. Analiza sytuacji finansowej  firmy. Budowa biznes planu jako narzędzia do uzyskania kapitału. Wykorzystanie kapitałów obcych w tym  funduszy unijnych do realizacji przedsięwzięć.

Projekt:

·         definiowanie celu przedsięwzięcia i analiza wg metody SMART,

·         plan strategiczny przedsięwzięcia

·         biznes plan przedsięwzięcia,

·         monitorowanie przedsięwzięcia,

·         pomiar efektów przedsięwzięcia.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: egzamin

Ocena wystawiana na podstawie sprawdzianu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień .

Projekt: obrona projektu

Ocena wyznaczana na podstawie składowej oceniającej umiejętności związane z realizacją projektu .

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną z poszczególnych form jego realizacji.

Literatura podstawowa

1.     Flasiński M., Zarządzanie projektami informatycznymi. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006,

2.     Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin 2001

3.     Skrzypek J., Filar E., Biznes plan, Poltext W-wa 1996.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Waldemar Woźniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 10:45)