SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Niezawodność systemów technicznych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Niezawodność systemów technicznych
Kod przedmiotu 06.9-WM-IBezp-P-69_15gen
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria bezpieczeństwa
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z niezawodnością systemów technicznych w ujęciu teoretycznym oraz praktycznym.

Wymagania wstępne

Matematyka z elementami rachunku prawdopodobieństwa, podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa:

Cykl życia systemu. Jakość systemu – wielkości charakteryzujące: użyteczność, niezawodność, trwałość, żywotność, gotowość. Metody oceny i doskonalenia struktury i charakterystyk jakości funkcjonowania systemu. Eksploatacja systemów – diagnostyka, profilaktyka, organizacja procesów obsługowych. Reguły eksploatacji z uwzględnieniem prewencji i diagnostyki. Analiza danych eksploatacyjnych. Organizacja procesów obsługowych. Modelowanie w zarządzaniu eksploatacją systemów – modele metod zarządzania eksploatacją. Niezawodność funkcjonowania systemów. Niezawodność: elementów odnawialnych i nieodnawialnych obiektów złożonych oraz systemów rzeczywistych.
Treść projektowa:

Projekt i analiza niezawodności prostych systemów technicznych zadanych przez prowadzącego.

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych.

Projekty: Praca zespołowa w trakcie realizacji projektów. Prezentacja rozwiązań projektów, analiza i dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zalicza się na podstawie końcowego kolokwium zaliczeniowego (praca pisemna). Zajęcia z projektowania oceniane są na podstawie: obecności, wykonania wszystkich projektów. Ocena ostateczna jest średnią z zaliczenia projektów i kolokwium.
 

Literatura podstawowa

  1. Migdalski J.(red).: Poradnik niezawodności (tom 1 i 2);
  2. Ważyńska-Fiok K., Jaźwiński J.: Niezawodność systemów technicznych;
  3. Kaźmierczak J.: Eksploatacja systemów technicznych;
  4. Będkowski L. Dąbrowski T.: Podstawy eksploatacji. Cz.2. Podstawy niezawodności eksploatacyjnej, WAT 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Bobrowski D.: Modele i metody matematyczne teorii niezawodności;
  2. Downarowicz O.: System eksploatacji. Zarządzanie zasobami techniki.
     

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Krzysztof Łasiński, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-09-2016 16:17)