SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Współczesne materiały inżynierskie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Współczesne materiały inżynierskie
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-02_15L_pNadGenAO4VP
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów produkcyjnych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr inż. Remigiusz Romankiewicz
 • prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz
 • dr inż. Mariusz Michalski
 • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  pogłębienie przez studenta teoretycznej wiedzy w zakresie mechanizmów kształtowania struktury i właściwości nowoczesnych materiałów inżynierskich w aspektach współczesnych kierunków rozwoju, doboru i zastosowania materiałów.

Wymagania wstępne

Nauka o materiałach.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Podstawy kształtowania struktury i właściwości materiałów inżynierskich. Umocnienie materiałów. Przemiany fazowe i układy równowagi fazowej. Nowoczesne materiały inżynierskie i ich zastosowanie jako elementy maszyn i narzędzi. Zasady doboru materiałów inżynierskich.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia stacjonarne).

1.       Układy równowagi fazowej

2.       Struktury brązów po modyfikacji

3.       Struktury mosiądzów po modyfikacji

4.       Struktury siluminów po modyfikacji

5.       Struktury materiałów stosowanych na łożyska ślizgowe

6.       Ceramika konstrukcyjna i materiały supertwarde

7.       Szkła metaliczne

8.       Termin odróbczy

9.       Materiały kompozytowe

10.    Struktury stopów utwardzanych wydzieleniowo

11.    Przemiany fazowe zachodzące w warstwie nawęglonej stali

12.    Cechy użytkowe stali stopowych stosowanych na narzędzia

13.    Hartowność jako kryterium doboru stali na części maszyn ulepszane cieplnie

14.    Projektowanie właściwości wyrobów z proszków metali

15.    Termin odróbczy. ZALICZENIE

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych (studia niestacjonarne).

1.       Wpływ modyfikowania na struktury stopów aluminium

2.       Wpływ modyfikowania na struktury stopów miedzi

3.       Szkła metaliczne

4.       Materiały kompozytowe

5.       Ceramika konstrukcyjna i materiały supertwarde

6.       Cechy użytkowe stali stopowych stosowanych na narzędzia

7.       Dobór stali według kryterium hartowności

8.       Materiały spiekane – dobór

9.       Termin odróbczy. Zaliczenie

Metody kształcenia

Wykład z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Praca z literaturą fachową. Indywidualna oraz zespołowa realizacja ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Dobrzański L.A.: Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach, WNT, Warszawa 2001.
 2. Rudnik S.: Metaloznawstwo, PWN, Warszawa 1994.
 3. Przybyłowicz K.: Metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2001.
 4. Blicharski M.: Wstęp do inżynierii materiałowej,WNT, Warszawa 2001.
 5. Wożnica A: Podstawy nauki o materiałach, Wyd. politechniki Śląskiej, Gliwice 1996.
 6. Romankiewicz F.,Skocovsky P., Gorockiewicz R.: Niekonwencjonalne materiały konstrukcyjne, Wyd. PZ. Zielona Góra 1996
 7. Wojtkun F.,Sołncev P.: Materiały specjalnego przeznaczenia, Wyd. Politechniki Radomskiej, Monografia nr 36, Radom 1999.
 8. Ashby M.F., Jones D.R.A.: Materiały Inżynierskie I i II, WNT, Warszawa 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. Ciszewski B., Przetakiewicz W. : Nowoczesne materiały w technice, Wyd. Bellona, Warszawa 1993.
 2. Pampuch R. : Współczesne materiały ceramiczne. Wyd. Nauk. Dyd. AGH, Kraków 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Ferdynand Romankiewicz (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 16:48)