SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tworzywa sztuczne w motoryzacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tworzywa sztuczne w motoryzacji
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-D-07_15W_pNadGen3WAGR
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcja i Eksploatacja Pojazdów
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Janusz Walkowiak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie aktualnego stanu wiedzy i techniki z zakresu tworzyw sztucznych stosowanych w motoryzacji oraz wyrobienie umiejętności doboru tworzyw do podzespołów samochodowych według kryteriów inżynierskich i ekologicznych.

Wymagania wstępne

Podstawowe zagadnienia z materiałoznawstwa i przetwórstwa tworzyw sztucznych.

Zakres tematyczny

Wykład: Analiza podstawowych właściwości tworzyw sztucznych z punktu widzenia ich stosowania w technice motoryzacyjnej. Tworzywa sztuczne w porównaniu z metalami. Kryteria stosowalności tworzyw sztucznych – możliwości i granice. Zastosowania tworzyw sztucznych w budowie pojazdów: elementy konstrukcyjne zawieszenia, napędu i otoczenia silnika; elementy karoserii, osłony, pokrywy, zbiorniki; tworzywa sztuczne w przedziale osobowym. Uszczelnienia z gumy i tworzyw polimerowych. Tworzywa sztuczne a bezpieczeństwo bierne pojazdu. Ogólne zasady konstruowania części z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem wymagań recyklingu. Wytwarzanie części i zespołów z tworzyw sztucznych - wybrane zagadnienia technologiczne. Naprawy części z tworzyw sztucznych i naprawy z zastosowaniem tworzyw sztucznych. Zagadnienia recyklingu pojazdów samochodowych.

Tematy ćwiczeń laboratoryjnych: Dobór tworzywa sztucznego do podzespołu pojazdu w aspekcie eksploatacji, naprawy i recyklingu. Połączenia klejone w pojazdach – wykonanie złącza i określenie wytrzymałości. Badanie palności tworzyw stosowanych w pojazdach. Wady wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych w motoryzacji.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją, laboratorium – praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie z oceną - realizowane w oparciu o test opracowany na podstawie materiału przedstawionego na wykładzie. Progi:

  • ocena dostateczna: opanowanie 60 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (60 % możliwych punktów testu).
  • ocena dobra: opanowanie 75 – 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (75 – 90 % możliwych punktów testu).
  • ocena bardzo dobra: ponad 90 % materiału z zakresu tematycznego przedmiotu (ponad 90 % możliwych punktów testu).

Laboratorium: zaliczenie z oceną - ocena wynika z realizacji ćwiczeń oraz sprawozdań będących efektem udziału w ich realizacji.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną pozytywnych ocen z wykładu i laboratorium.

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański L. A.: Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. WNT, Warszawa 2003.
  2. Grabski M. W., Kozubowski J. A.: Inżynieria Materiałowa. OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
  3. Ozimina D., Madej M., Wdowin A.: Tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe. Wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2006.
  4. Stauber R., Vollrath L.: Plastics in Automotive Engineering: Exterior Applications. Carl Hanser Verlag 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Saechtling H.: Tworzywa sztuczne – Poradnik. WNT, Warszawa 2007.
  2. Kunststoffe im Automobilbau. VDI, Duesseldorf, edycje: 2000 – 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Janusz Walkowiak (ostatnia modyfikacja: 20-09-2016 10:59)