SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Systemy techniczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Systemy techniczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KM-D-01_15P_pNadGenRS9UB
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn / Konstrukcyjno-menadżerska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Roman Sobczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstaw systemowego opisu złożonych układów socjo-eko-technicznych

Wymagania wstępne

brak wymagań

Zakres tematyczny

System i jego struktura, opis systemu,  właściwości systemu, dynamika systemu,  systemy techniczne, systemy biologiczne, ekosystem, człowiek w systemie. Systemy socjotechniczne.

Modelowanie  systemów technicznych. Architektura systemów – funkcje, cele formy. Dynamika systemów, sprzężenia dodatnie i ujemne, stabilność systemów. Podejście systemowe w opisie zjawisk. Projektowanie systemów technicznych, ewaluacja i optymalizacja systemów technicznych. Zarządzanie systemami.

Treść zajęć projektowych;

Przedmiotem zajęć jest systemowy opis wybranego zjawiska problemowego oraz próba zbudowania modelu z uwzględnieniem sprzężeń elementów systemu. Architektura systemu i jej zapis w formie macierzy N2 .  Dynamika systemu, koncepcja sterowania systemem.

Metody kształcenia

Wykład , zajęcia projektowe

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie wykładu pisemne  testu z 5 zagadnień. Ocena aktywności na zajęciach projektowych, ocena projektu

Na ocenę 2

Na ocenę 3

Na ocenę 4

Na ocenę 5

Student nie rozumie pytania, nie potrafi w sposób prawidłowy udzielić odpowiedzi

Odpowiedzi zawierają tylko informacje podstawowe bez wspomagających schematów, wykresów itp.

Odpowiedzi zawierają informacje przedstawiane podczas zajęć, lecz nie w pełni kompletne lub z nieznacznymi błędami

Odpowiedzi zawierają pełne informacje przedstawiane podczas zajęć oraz własne spostrzeżenie rozpatrywanego problemu

Literatura podstawowa

  1. W. Bojarski, Inżynieria systemów,PWN, Warszawa,1984
  2. P. Senge, Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa,1998
  3. C. Cempel, Teoria i Inżynieria Systemów , Radom 2008
  4. B. Blanchard, W. Fabrycki, Systems Engineering and analysis, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2006

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Roman Sobczak (ostatnia modyfikacja: 26-09-2016 21:50)