SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka dydaktyczna VI - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka dydaktyczna VI
Kod przedmiotu 06.9-WM-BEM/IP-T-29_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Budowa i eksploatacja maszyn / Inżynieria produkcji
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 8
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Dariusz Michalski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 0 0 0 0 Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Podstawowym celem praktyk jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu oraz uczestniczenie aktywne w pracach organizacyjnych na rzecz wydziału, w organizacji konferencji i sympozjów naukowych.

Studentom studiów doktoranckich może być powierzone prowadzenie zajęć na studiach wyższych w formie ćwiczeń audytoryjnych, laboratoryjnych, terenowych, warsztatowych, projektów, seminariów. Seminaria mogą być prowadzone przez studentów studiów doktoranckich wyłącznie w formie współuczestniczenia.

Wymagania wstępne

Brak wymogów wstępnych

Zakres tematyczny

  • Współuczestniczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z wybranej przez studenta studiów doktoranckich tematyki zajęć zgodnej z dziedziną studiów doktoranckich i zakresem tematycznym.
  • Samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych z wybranej przez studenta studiów doktoranckich tematyki zajęć zgodnej z dziedziną studiów doktoranckich i zakresem tematycznym. Student studiów doktoranckich zobowiązany jest do przygotowania karty przedmiotu i złożenia jej u kierownika studiów. Zaakceptowana przez kierownika studiów karta przedmiotu do zajęć dydaktycznych jest podstawą do ich przeprowadzenia.
  • Współorganizowanie (uczestniczenie w organizacji) konferencji naukowych, seminariów instytutowych, seminariów wydziałowych oraz sympozjów naukowych.

 

Podczas praktyki dydaktycznej studenci studiów doktoranckich nabywają umiejętności potrzebne w pracy nauczyciela akademickiego i po zaliczeniu ostatniej praktyki są przygotowani do pracy naukowo dydaktycznej w szkole wyższej. 

Metody kształcenia

Doświadczenia związane z pracą naukowo-dydaktyczną oraz organizacyjną w uczelni wyższej.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest:
• Odbycie praktyki w ustalonym terminie
• Przedłożenie sprawozdania z przebiegu praktyki:
- w przypadku przeprowadzenia zajęć dydaktycznych potwierdzeniem zakończenia ich jest protokół końcowy z wystawienia ocen studentom. Zajęcia odbywają się zgodnie z kartą przedmiotu
- sprawozdania z innych działań niż prowadzenie zajęć dydaktycznych potwierdzonych przez osobę do tego upoważnioną, będącą opiekunem danego przedsięwzięcia.
• Akceptacja sprawozdania przez Opiekuna Praktyk
O zwolnienie z praktyk mogą ubiegać się studenci studiów doktoranckich, którzy są zatrudnieni jako nauczyciele akademiccy.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Obciążenie Pracą studenta:

Nakład pracy studenta studiów doktoranckich 120 godzin w całym okresie studiów.


Zmodyfikowane przez dr inż. Dariusz Michalski (ostatnia modyfikacja: 07-10-2016 14:12)