SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Optymalizacja przepływu produkcji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Optymalizacja przepływu produkcji
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-ZPU-D-19_15W_pNadGenHU28M
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Zarządzanie produkcją i usługami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Taras Nahirnyy
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przekazanie podstawowej wiedzy i nabycie przez studentów umiejętności i kompetencji z zakresu racjonalnego projektowania struktury systemów produkcyjnych, w tym racjonalnego rozmieszczenia stanowisk oraz szeregowania zadań, które będą użyteczne w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Organizacja systemów produkcyjnych, Zarządzanie produkcją i usługami, Badania operacyjne

Zakres tematyczny

Wykład

Zagadnienia podstawowe dotyczące przepływu produkcji w konwencjonalnych i elastycznych systemach produkcyjnych. Podstawy projektowania ESP: wyposażenie sprzętowe, konfiguracja przestrzenna. Równoważenie obciążeń maszyn i optymalizacja marszrut technologicznych w elastycznych systemach montażowych. System planowania i sterowania produkcji: wieloetapowa rozbudowa systemu, planowanie taktyczne i sterowanie operacyjne. Harmonogramowanie dyskretnych procesów produkcyjnych. Algorytmy heurystyczne szeregowania operacji w tym w procesach przepływowych, metoda podziału i ograniczeń w harmonogramowaniu. Optymalizacja na grafach i szeregowanie zadań. Dyspozytorskie reguły szeregowania. Komputerowe wspomaganie szeregowania.

Projekt

Projektowanie elastycznych systemów produkcyjnych. Rozmieszczenie maszyn. Równoważenie obciążeń maszyn. Optymalizacja marszrut technologicznych. Szeregowanie operacji na maszynach. Elastyczne systemy montażowe. Metody i techniki „lean” w optymalizacji przepływu produkcji. Komputerowe wspomaganie w wybranych zagadnieniach optymalizacji przepływu produkcji.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych z elementami interakcji.

Projekt – praca studentów z wykorzystaniem literatury, norm oraz komputera

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład

Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Projekt

Uzyskuje się na podstawie pozytywnej oceny ze zrealizowanych projektów. Kryteria oceny projektów obejmują elementy wiedzy, umiejętności i kompetencji scharakteryzowane w efektach kształcenia.

Ocena końcowa – średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych form zajęć.

Literatura podstawowa

  1. T.Sawik, Optymalizacja dyskretna w elastycznych systemach produkcyjnych, Warszawa, WNT, 1992
  2. T.Sawik, Planowanie i sterowanie produkcji w elastycznych systemach montażowych, Warszawa, WNT, 1996
  3. T.Sawik, Badania operacyjne dla inżynierów zarządzania, W-wa AGH, Kraków, 1998

Literatura uzupełniająca

  1. M.Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją, Warszawa, Placet, 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Taras Nahirnyy (ostatnia modyfikacja: 14-09-2016 13:22)