SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie strategiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie strategiczne
Kod przedmiotu 06.9-WM-ZIP-D-01_15Ć_pNadGenBDHPO
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji / Inżynieria jakości
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym skutkiem kształcenia będzie poznanie metod i narzędzi analizy strategicznej oraz istoty formułowania i wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

Wymagania wstępne

Mikroekonomia, Podstawy zarządzania.

Zakres tematyczny

Przedmiot stanowi kompleksowe ujęcie znaczenia prowadzenia analizy strategicznej oraz formułowania strategii rozwoju dla przedsiębiorstwa. Pojęcie, geneza i rozwój zarządzania strategicznego, etapy zarządzania strategicznego, metodyka planowania strategicznego, wybrane metody i narzędzia analizy strategicznej: analiza otoczenia dalszego i bliższego (metoda Benchmarking, metoda 5 sił Portera, metoda PEST), analiza potencjału przedsiębiorstwa (cykl życia produktu, metody portfelowe: Macierz McKinsey’a, Macierz Hofer’a, Macierz BCG, analiza SWOT, bilans strategiczny), analiza SPACE. Przewaga konkurencyjna firmy: kluczowe kompetencje, rywalizacja w sektorze, mapa grup strategicznych, koncepcja gron, propozycja aliansów strategicznych dla firmy. Źródła informacyjne analizy strategicznej: budowanie i ochrona systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie. Proces formułowania i wdrażania strategii rozwoju.

W ramach ćwiczeń opracowywane są następujące zagadnienia:

  •          analiza otoczenia dalszego i bliższego: metoda Benchmarking, metoda 5 sił Portera, metoda PEST,
  •          analiza potencjału przedsiębiorstwa (cykl życia produktu, metody portfelowe: Macierz McKinsey’a, Macierz Hofer’a, Macierz BCG, bilans strategiczny),
  •          analiza SWOT, analiza SPACE
  •          Przewaga konkurencyjna firmy: kluczowe kompetencje, rywalizacja w sektorze, mapa grup strategicznych, koncepcja gron, propozycja aliansów strategicznych dla firmy.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny. Ćwiczenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę

Ocena wystawiana na podstawie testu pisemnego obejmującego weryfikację znajomości przedmiotowych zagadnień (K_W08, K_W14, K_W16, K_W19).

Ćwiczenie: zaliczenie na ocenę

Ocena: 50%W, 50% Ćw

Ocena wyznaczana na podstawie wyników z kolokwium - ocena umiejętności związanych z realizacją zadań ćwiczeniowych (K_U01, K_U04, KU08).

Literatura podstawowa

  • Managing Knowledge Workers - Value Assesment, Methods, and Application tools, J.Patalas-Maliszewska, Springer Verlag, 2013
  • Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w aspekcie zarzadzania Wiedzą, J.Patalas-Maliszewska, S.Kłos Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008  Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody. Red. R. Krupski Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu wyd. 5 - 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska (ostatnia modyfikacja: 12-09-2016 21:20)