SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład I - Komunikacja naukowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład I - Komunikacja naukowa
Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolT-KN-W-S14_pNadGen9XK2X
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marian Giertych, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem kształcenia jest przekonanie studenta o istotnej roli publikacji naukowej we współczesnej nauce. Przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej wykorzystania współczesnych narzędzi informatycznych (bazy danych literaturowych, programów statystycznych itp.) w pracy biologa. Wyjaśnienie zasad przygotowywania prezentacji multimedialnej i publikacji naukowej.

Wymagania wstępne

Przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego i umiejętność obsługi komputera.

Zakres tematyczny

Korzystanie z literaturowych baz danych, tworzenie własnej bazy danych, stawianie hipotez badawczych, przygotowywanie prezentacji multimedialnych, przygotowanie posterów, pisanie prac naukowych opisujących studium przypadku (case study), pisanie prac naukowych opisujących eksperymenty testujące hipotezy badawcze, pisanie prac przeglądowych, pisanie prac wykorzystujących metaanalizy i pisanie recenzji.

Metody kształcenia

Wykład w postaci prezentacji multimedialnej, samodzielna prac studenta z bazami danych

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja wiedzy i umiejętności studenta odbywać się będzie w trakcie oceny pracy końcowej. Zaliczenie przedmiotu wymaga: obecności na zajęciach (dopuszczalna absencja 20%), pozytywnej oceny pracy końcowej i pozytywnego zaliczenia egzaminu.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 90 -
Łącznie 120 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

  1. Młyniec W., Ufnalska S. 2004 SCIENTIFIC COMMUNICATION, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe. Sorus, Poznań
  2. Cempel, Czesław. 2003. Nowoczesne zagadnienia metodologii i filozofii badań. Poznań: Instytut Technologii Eksploatacji
  3. Wilson, Edgar B. 1968. Wstęp do badań naukowych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa..Podobnie postępuj w przypadku kolejnych pozycji bibliograficznych literatury podstawowej wciskając [Enter]. Pamiętaj o kolejności: autor, tytuł, wydawnictwo, miejsce, rok wydania! Przed wciśnięciem [Enter] skasuj ukryty tekst: „Podobnie …”.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marian Giertych, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 14:39)