SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład III - Akarologia ewolucyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład III - Akarologia ewolucyjna
Kod przedmiotu 13.1-WB-BiolT-AEW-W-S14_pNadGenK7BJ5
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Grzegorz Gabryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie doktorantów z filogenezą, morfologią, anatomią, fizjologią, ekologią, zoogeografią, etologią i rozwojem roztoczy. Przedstawienie miejsca roztoczy w systemie szczękoczułkowców (Chelicerata). Wskazanie na morfologiczne i ekologiczne konsekwencje ewolucji roztoczy.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu zoologii systematycznej, ekologii, biogeografii i ewolucjonizmu. Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym korzystanie z literatury naukowej.

Zakres tematyczny

Współczesne poglądy na pochodzenie szczękoczułkowców (Chelicerata); charakterystyka rzędów szczękoczułkowców z uwzględnieniem form kopalnych; mono-, bi- i trifiletyczne koncepcje filogenezy roztoczy; miejsce roztoczy w systemie Chelicerata; budowa morfologiczna roztoczy ze szczególnym uwzględnieniem cech diagnostycznych; anatomia i fizjologia roztoczy; miejsce roztoczy w ekosystemach; zróżnicowanie ekologiczne roztoczy; czynniki warunkujące rozmieszczenie roztoczy na Ziemi; rozmnażanie i rozwój roztoczy z uwzględnieniem aspektów etologii; przegląd taksonów krajowych; podstawowe informacje odnośnie kolekcjonowania, hodowli, konserwacji i preparowania roztoczy; podstawy teorii i praktyki opisywania taksonów z zachowaniem reguł Międzynarodowego Kodeksu Nomenklatury Zoologicznej; koewolucja; morfologiczne, ekologiczne i etologiczne konsekwencje ewolucji roztoczy.

Metody kształcenia

Metoda podająca: wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu. Egzamin przeprowadzany jest w formie ustnej. Student odpowiada na trzy problemowe pytania.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 30 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 105 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

 1. Beccaloni J. Arachnids. Natural History Museum, London 2009;
 2. Evans G. O. Principles of Acarology. CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK 1992;
 3. Harrison F. W., Foelix R. F. Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol 8C. Chelicerate Arthropoda. Willey-Liss, NY 1999;
 4. Krantz G. W., Walter D. E.(eds). A manual of Acarology. Texas Tech University Press 2009;
 5. Walter D, Proctor H. Mites. Ecology, Evolution and Behaviour. CABI Publishing, Wallingford, Oxon, UK 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. Bartsch I., Davids C., Deichsel R., Di Sabatino A., Gabryś G., Gerecke R., Gledhill T., Jager P., Mąkol J., Smit H., van der Hammen H., Weigmann G., Wohltmann A., Wurst E. Chelicerata: Araneae, Acari I. Susswasserfauna von Mitteleuropa 7/2-1. Elsevier Spektrum Akademischer Verlag, Munchen 2007;
 2. Błaszak Cz. (red.). Zoologia T. 2, cz. 1. Stawonogi. PWN, Warszawa 2011;
 3. Bogdanowicz W., Chudzicka E., Pilipiuk I., Skibińska E. Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. T. 3. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa 2008;
 4. Gabryś G. The World Genera of Microtrombidiidae (Acari, Actinedida, Trombidioidea). Monographs of the Upper Silesian Museum, Bytom 1999;
 5. Hammen [van der] L. Glossary of Acarological Terminology. Vol. 1: General terminology. Dr. W. Junk bv Publishers, The Hague 1980.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Grzegorz Gabryś (ostatnia modyfikacja: 15-09-2016 15:10)