SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wykład IV - Entomologia ewolucyjna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wykład IV - Entomologia ewolucyjna
Kod przedmiotu 13.1-WB-BiolT-EEW-W-S14_pNadGenVMPHK
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Beata Gabryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z morfologią, anatomią, fizjologią i behawiorem owadów w kontekście ewolucyjnym, ewolucyjnymi uwarunkowaniami klasyfikacji owadów oraz znaczeniem owadów w kształtowaniu biosfery.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Badania filogenezy: cechy homoplastyczne i homologiczne, zastosowanie danych molekularnych, taksonomia numeryczna i filogenetyczna. Specjacja. Koncepcja gatunku. Podstawy klasyfikacji biologicznej. Miejsce owadów w systemie organizmów. Morfologia funkcjonalna i ewolucyjna. Przegląd systematyczny owadów w kontekście ewolucyjnym: owady wymarłe i współczesne. Wkologiczne i behawioralne aspekty ewolucji owadów: ewolucja społeczeństw owadów, radiacja adaptatywna owadów roślinożernych.

Metody kształcenia

Wykład w formie prezentacji multimedialnej

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Referat w postaci multimedialnej na wybrany temat z zakresu entomologii. Egzamin ustny

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 50 -
Łącznie 100 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 2 -
Łącznie 4 -

Literatura podstawowa

1. Błaszak Cz. (red.). 2012. Zoologia. Tom 2. Część 2. Stawonogi. PWN. Warszawa.

Literatura uzupełniająca

1. Grimaldi D., Engel M. Evolution of the Insects. Cambridge University Press. Cambridge. 2005

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Dancewicz (ostatnia modyfikacja: 07-09-2016 12:41)