SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium 3 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium 3
Kod przedmiotu 13.1-WB-BiolT-SEM3-S-S14_pNadGen48ZBR
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Biologia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów doktoranckie
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2016/2017
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Zbigniew Jakubiec, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Jeżeli student wykaże zainteresowanie przedmiotem to:Wiedza – na przykładzie Ursidae pozna biologię i ekologię oraz zagrożenia i ochronę wybranego taksonu Umiejętności: stosuje wiedzę w sytuacjach typowych w odniesieniu do innych taksonów kręgowców Kompetencje społeczne: docenia istotność przedmiotowej wiedzy wraz z świadomością możliwości jej wykorzystania

Wymagania wstępne

Podstawy znajomości biologii i ekologii kręgowców.

Zakres tematyczny

Wykład monograficzny: Niedźwiedzie – interesujące zwierzęta Na przykładzie 8 żyjących gatunków, zasiedlających różne strefy geograficzne i bardzo odmienne środowiska, omawiane są następujące zagadnienia: ewolucja i systematyka, środowisko i adaptacje, rozród, pokarm i żerowanie, zimowanie, stosunki z człowiekiem.

Metody kształcenia

wykład z prezentacją multimedialną

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

test zaliczeniowy zawierający 30 otwartych pytań; na zaliczenie należy uzyskać min. 16 poprawnych odpowiedzi

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 20 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 10 -
Łącznie 30 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 0 -
Łącznie 1 -

Literatura podstawowa

  1. Zamachowski, W., Zyśk, A.: Strunowce Chordata, WNAP, Kraków, 2002
  2. Servheen C., Herrero S., Peyton B.:Bears. Status Survey and Conservation Action Plan. IUCN/SSC Bear and Polar Bear Specialist Groups. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge UK. ss. x+309. 1999
  3. Kowalski K.:Ssaki – zarys teriologii. PWN. Warszawa. 1971
  4. Pucek, Z. (red.).: Klucz do oznaczania ssaków Polski, PWN, Warszawa, 1984
  5. Wilson D.E., Mittermeier R.A.(red).: Handbook of theMammals of the World. 2009 Vol. 1. Carnivores. Lynx Edicions. Barcelona

Literatura uzupełniająca

  1. Jakubiec Z. : Ursus arctos Linnaeus, 1758 - Braunbär. (W: Handbuch der Säugetiere Europas. 5/1 Raubsäuger. Stubbe M., Krapp F. (red). Aula Verlag. Wiesbaden. pp. 254-300., 1993
  2. Jakubiec Z.: Niedźwiedź brunatny Ursus arctos L. w polskiej części Karpat. Studia Naturae 47: 1-108. 2001
  3. Jakubiec Z., Weidner A.: Obserwowane reakcje zwierząt na obecność ludzi i wytwory cywilizacji w polskich parkach narodowych [Response of some animals to human activity in Polish national parks]. 2010

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Dancewicz (ostatnia modyfikacja: 29-09-2016 10:14)